Úlohy mestskej polície

MsP Šaľa

Mestská polícia sa riadi zákonom č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii. Tento zákon upravuje základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície.

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

 

Základné úlohy

Mestská polícia v rámci základných úloh zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), dbá o ochranu životného prostredia v obci, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom, doručuje písomnosti, ak tak určí súd.

 

Toľko litera zákona...

Ťažiskové úlohy príslušníkov mestskej polície sa vyprofilovali zo spolupráce s výbormi mestských častí, poslancami mestského zastupiteľstva a samozrejme aj s Vami - občanmi. Plnenie týchto úloh, počet spáchaných a riešených priestupkov a rôzne štatistické ukazovatele hovoria o účinnosti a efektívnosti práce príslušníkov MsP.

Medzi každodennú činnosť príslušníkov MsP patrí:

a.) Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci. Miesta najčastejších kontrôl plnenia tejto úlohy sú pri prevádzkach pohostinstiev a v okolí nákupných centier. Hliadky zabezpečujú verejný poriadok aj v husto obývaných lokalitách, najmä na sídlisku Veča, sídlisku Váh, sídliská na Vlčanskej ulici atď.

b.) Mestská polícia chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Hliadky MsP najčastejšie kontrolujú exponované miesta z hľadiska poškodzovania majetku mesta ako i občanov: okolie budov na pešej zóne, zabraňujú poškodzovaniu prvkov drobnej architektúry a verejno-prospešných zariadení na pešej zóne, kontrolujú okolie Váhu, okolie každej základnej školy na území mesta, v nočných hodinách vykonávajú obhliadky vozidiel zaparkovaných na slabo osvetlených a frekventovaných miestach, kontrolujú mestské cintoríny z dôvodu častého výskytu drobných krádeží kvetov a poškodzovania náhrobných kameňov, zabraňujú vreckovým krádežiam a v priebehu roku sa zameriavajú na vreckové krádeže najmä v okolí zástaviek hromadnej dopravy a obchodných reťazcov.

c.) Mestská polícia dbá o ochranu životného prostredia v obci. V rámci plnenia tejto úlohy hliadky MsP: kontrolujú znečisťovanie verejných priestranstiev odhadzovaním drobných smetí, papierov, obalov, odpadkov prevažne na zastávkach MHD, pri prevádzkach s občerstvením a na exponovaných častiach sídlisk. V období vianočných sviatkov kontrolujú najmä lokality na pešej zóne. Kontrolujú nepovolené nakladanie s komunálnym a iným odpadom pri smetných nádobách hlavne na sídliskách, nedovolené vytváranie divokých skládok na území mesta, v okrajových častiach mesta, kontrolujú znečisťovanie životného prostredia pálením domového odpadu a zelenej hmoty zo záhrad, riešia parkovanie vozidiel na verejnej zeleni najmä na sídliskách, kontrolujú mestské parkové plochy z dôvodu ničenia verejnej zelene a parkovaním vozidiel na trávnatých plochách.