Staň sa príslušníkom MsP

MsP Šaľa

Máte záujem o prácu príslušníka v našej mestskej polícii.

Čo musíte spĺňať?

Príslušníkom mestskej polície sa podľa zákona č. 564/1991 o Obecnej polícii môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, ak má úplné stredné vzdelanie. To vo všeobecnosti znamená maturita, čistý register trestov, potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý vykonávať prácu príslušníka MsP, potvrdenie špecialistu, že je psychicky spôsobilý a doklad o odbornej spôsobilosti. Tento doklad nadobudne absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou.   

Ako postupovať?

Uchádzač o prijatie do zamestnania ako príslušníka MsP podá buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe vyhláseného výberového konania žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom. Následne budú vo vyhlásenom termíne uchádzači pozvaní na samotné výberové konanie, kde po preverení všetkých potrebných náležitostí budú pred výberovou komisiou odpovedať na rôzne otázky jej členov a pokúsia sa komisiu presvedčiť že práve oni sú tou správnou voľbou pri rozhodovaní o výbere nového člena kolektívu príslušníkov MsP Šaľa. Po úspešnom výbere je vybraný uchádzač oslovený pracovníčkou personálneho oddelenia na doplnenie potrebných náležitostí a je mu oznámený deň nástupu na MsP. V prípade že vybraný uchádzač má aj odbornú spôsobilosť, je zaradený do výkonu ako plnohodnotný príslušník MsP Šaľa. Ak odbornú spôsobilosť uchádzač nemá, zúčastňuje sa obchôdzok a ostatných aktivít s príslušníkmi MsP bez možnosti samostatne riešiť akékoľvek prípady až do doby začatia kurzu odbornej spôsobilosti. Počas takýchto služieb však naberá skúsenosti s prácou, čo mu po nástupe na kurz dáva istú výhodu nakoľko praktické skúsenosti sa štúdiom teórie získať nedajú. Po absolvovaní kurzu odbornej spôsobilosti a úspešnom vykonaní skúšky nastupuje na pozíciu príslušníka už ako plnohodnotný člen MsP so všetkými právomocami a povinnosťami. 

Spôsoby doručenia žiadosti:

  • osobne v sídle MsP Šaľa, Ul. Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa-Veča
  • poštou na adresu Mestská polícia, Ul. Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa-Veča
  • elektronickou poštou na adresu  msp@sala.sk (súčasťou musí byť overený podpis na žiadosti, inak žiadosť nebude akceptovaná)

Podanou žiadosťou o prijatie do zamestnania potvrdenou svojim podpisom dáva žiadateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že dobrovoľne súhlasí s poskytnutím týchto  osobných údajov v prípade, že budú potrebné:

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého, resp. i prechodného bydliska, rodinný stav, údaje o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pracovnej schopnosti, údaje a doklady o bezúhonnosti, údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, osobné údaje o jeho rodinných príslušníkoch.

Tieto osobné údaje poskytuje žiadateľ na obsadenie funkcie príslušníka/príslušníčky Mestskej polície v Šali so sídlom Hollého 1854, 927 05 Šaľa-Veča na účely zabezpečenia výberového konania a prípadného prijatia do pracovného pomeru. Uchádzač súhlasí tiež s tým, aby vyhlasovateľ výberového konania spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely výberového konania a aby ich poskytol výberovej komisii, ktorá ich potrebuje na uskutočnenie výberového konania.

Možnosť prijatia k Mestskej polícii v Šali je fakultatívna, t.j. nevzniká právny nárok na prijatie i v prípade splnenia všetkých podmienok prijímacieho konania.