Pult centrálnej ochrany

MsP Šaľa

Potrebujete chrániť svoj majetok?

Skúste to s nami ...

Pripojením objektu na pult centralizovanej ochrany (PCO) Vám pomôžeme chrániť Váš majetok.

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií okrem iných foriem v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov i prostredníctvom strediska registrácie poplachov.

Je to služba poskytovania ochrany majetku mesta a občanov v meste pred poškodením, zničením alebo odcudzením formou elektronického zabezpečovacieho systému.

Mestská polícia využíva túto formu ochrany majetku už od roku 1993 a v súčasnosti je elektronicky chránených 160 objektov. Sú to objekty rôzneho charakteru od školských a predškolských zariadení, obchodných prevádzok, cez pohostinstvá a prevádzky služieb, kancelárie a sklady podnikateľských subjektov až po rodinné domy súkromných osôb. Výstup elektronického monitorovacieho systému je umiestnený na operačnom stredisku stálej služby MsP, kde je monitorovaný nepretržite 24 hodín a 7 dní v týždni. Prenos signálu z objektu na pult MsP je realizovaný dvoma spôsobmi – buď pevnou telefonickou linkou v pásme nadhovoru, alebo prostredníctvom bezdrôtového GPRS prenosu. Technické zabezpečenie prenosu zabezpečuje spoločnosť FANIT spol. s r. o., pričom vzťahy medzi spoločnosťou a mestom Šaľa sú upravené v zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní strediska registrácie poplachov podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Podmienky pripojenia.

Záujemca o pripojenie kontaktuje MsP s požiadavkou o pripojenie objektu, ktorého je majiteľom, prípadne prevádzkovateľom. Môže ním byť fyzická alebo právnická osoba. Prvou a základnou podmienkou je, aby objekt o ktorého ochranu sa jedná bol v katastrálnom území mesta Šaľa. Ak je táto podmienka splnená, kontaktuje sa pracovník, ktorý pre spoločnosť FANIT spol. s r. o. zmluvne vykonáva pripájanie objektov do siete SRP. Tento pracovník vykoná všetky potrebné úkony od obhliadky objektu, cez napojenie technického zabezpečenia a pripojenie objektu do systému SRP spolu s odskúšaním funkčnosti až po administratívnu činnosť a tou je vypočítanie ceny pripojenia spolu s mesačnými paušálnymi platbami a vyhotovenie zmlúv, v ktorých je upravený predmet zmluvy, práva a povinnosti ako objednávateľa, tak aj dodávateľa, náklady, zmluvné pokuty a samozrejme vznik a zánik zmluvných vzťahov. V prípade že si v objekte už majiteľ alebo prevádzkovateľ nechal inštalovať zabezpečovacie zariadenie je nevyhnutné doložiť zo strany záujemcu protokol o spôsobilosti poplachového systému na hlásenie narušenia na zapojenie do siete registrácie poplachov. Pracovník preverí jeho funkčnosť a kompatibilitu s komunikátorom a objekt pripojí.  Po tomto kontaktuje objednávateľa príslušník MsP a dohodnú sa posledné náležitosti ako určenie poradia zodpovedných osôb s ich telefonickými kontaktmi alebo heslo pre overenie poskytovaných informácií prostredníctvom telefonického kontaktu. Po fyzickom pripojení objektu do systému SRP a odskúšaní jeho funkčnosti je všetko pripravené na ostrú prevádzku a v prípade prijatia hlásenia o narušení objektu sa okamžite na miesto vysiela hliadka MsP.      

Stredisko registrovania poplachov je majetkom FANIT s.r.o., so sídlom: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava.

Komentáre