Oprávnenia a povinnosti MsP

MsP Šaľa

Základné povinnosti

Základné povinnosti upravuje Zákon o obecnej polícii v §7, ktorý hovorí, že príslušník mestskej polície je pri plnení úloh povinný najmä dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora, dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom, zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok, zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby, oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu, poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach, oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

 

 

Oprávnenia

Oprávnenia upravuje §8, ktorý hovorí o všeobecných oprávneniach, v rámci ktorých je príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania, ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh, zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov, presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou, prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce.

Ďalšie paragrafy upravujú jednotlivé špecifické oprávnenia, ktoré príslušníci mestskej polície pri výkone svojich povinností používajú. Patrí medzi ne oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, požadovať vysvetlenie, predviesť osobu na základe dožiadania, otvoriť byt, odňať vec, zastavovať vozidlá a v neposlednom rade použiť donucovacie prostriedky. Tieto oprávnenia samozrejme príslušníci mestskej polície používajú s ohľadom na okolnosti a každé oprávnenie má v zákone o obecnej polícii presne špecifikované prípady a situácie v ktorých je ich možné použiť a rovnako aj obmedzenia kedy sa donucovacie prostriedky nepoužívajú.