Prehlásenie o prístupnosti

 • Domov
 • Prehlásenie o prístupnosti
MsP Šaľa

Mesto Šaľa má záujem zabezpečiť prístupnosť každého webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Správa obsahu webového sídla je ale v kompetencii obce / mesta, preto nie je zo strany technického prevádzkovateľa možné zabezpečiť 100% súľad obsahu so zákonom.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Webová stránka je prispôsobená štandardu Blind Friendly Web.

Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

 • Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu
 • Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov
 • Stránka používa bez-tabuľkový layout
 • Stránka nepoužíva klikatené mapy
 • Farby pozadia a popredia sú dostatočne kontrastné, tak by vždy získali hodnotenie AAA
 • Elementy ktoré obsahujú text štandardnej veľkosti, zároveň neobsahujú pozadie ktoré byznižovalo ich kontrast
 • Kód stránky je v štandarde HTML 5.
 • Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu
 • Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde
 • Formulárové prvky majú výstižný názov

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.8.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Ak máte hocijaké otázky alebo pripomienky k prístupnosti webového sídla, neváhajte nás kontaktovať na adrese faby@sala.sk