Koncepcia prevencie kriminality

MsP Šaľa

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022

 

Predkladacia správa

Materiál     „Koncepcia     prevencie     kriminality     a inej     protispoločenskej     činnosti v podmienkach mesta Šaľana roky 2018 – 2022“ (ďalej len „koncepcia“) je predkladaný na základe nadväznosti na zoznam opatrení a aktivít uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (PHSR) hlavne na prioritu 3 – Verejné služby a spokojnosť občanov, opatrenia 3.1 – Bezpečnosť v meste a subopatrenie – Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste – aktivity 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže, 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti v meste, ale aj na prioritu 2 – Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života, najmä opatrenie 2.4 – zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času so subopatrením: Vytváranie podmienok pre voľno ‐ časové aktivity.

Koncepcie je   v súlade   s   požiadavkami   Európskej   mestskej   charty,   ktorá   hovorí o občanoch, ktorí majú právo na „bezpečné mesto, ktoré je do takej miery, ako je len možné, slobodné od kriminality, delikvencie a agresie“. Je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2008 Z.

z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. decembra 2008. Ďalej je v súlade aj s požiadavkami Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 33632/2016 ktorá definuje ako jeden zo subjektov prevencie kriminality orgány regionálnej a miestnej samosprávy a tiež nadväzuje aj na Program prevencie kriminality v rámci Nitrianskeho kraja na roky 2016– 2020.

Hlavným zámerom predkladateľov tohto materiálu bolo vypracovať ucelenú a prepojenú koncepciu servisu tákajúceho sa problémov detí, mládeže i dospelých s kriminalitou a inými protispoločenskými javmi v regióne, ktorý pri rešpektovaní princípu odbornosti, komplexnosti, interdisciplinarity a multiinštitucionality   mohol   predstavovať   reálnu   víziu   efektívneho a prepojeného systému prevencie i intervencie v meste Šaľa.

Koncepcia je vypracovaná na podnet členov komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali, vychádzajúc z jej kompetencie (poradná, iniciatívna a kontrolná funkcia).

Pri spracovávaní materiálu bolo využitých čo najviac informácií z dostupných materiálov týkajúcich sa predmetnej oblasti, napr. projekt Siločiary bezpečnosti – Bezpečné mesto, ‐ bezpečné bývanie, celoslovenské i regionálne štatistiky zo správ o bezpečnostnej situácii v SR v krajoch, v okresoch ap. Veľa inšpirujúcich podnetov poskytla príručka komunitnej prevencie kriminality, ale hlavne Správa o činnosti a štatistika mestskej polície Šaľa za rok 2017.

Koncepcia   nadväzuje    na    Koncepciu    kriminality    a inej    protispoločenskej    činnosti v podmienkach mesta Šaľa v rokoch 2013 – 2017.

 

 

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018– 2022 je spracovaná v zmysle bonmotu „menej teórie a viac praxe“ t.j. je koncipovaná tak, aby mala čo najviac pragmatický charakter.

Hlavným zmyslom tejto koncepcie je, aby sa všetky inštitúcie, sídliace v meste, ktoré môžu kompetentne participovať, akýmkoľvek spôsobom zapojili do riešenia daného problému a boli takto nápomocné na jej medializácii, realizácii a navrhovaní spôsobov ako zapojiť do procesu čo najviac občanov mesta. Jej prioritnou úlohou je stimulácia a synchronizácia aktivít, uskutočňovaných kompetentnými inštitúciami, za účelom prevencie negatívnych javov v meste Šaľa.

 

 

 1. Úvodná časť

 

 

Hlavná idea, cieľ a čiastkové ciele

 

Kriminalita je jeden z najzávažnejších sociálno‐patologických javov. V SR je štvrtým najrozšírenejším problémom a rozsah latentnej kriminality je oveľa väčší než zaznamenávajú oficiálne štatistiky. Dôvody sú všeobecne známe napr. razantné spoločensko‐politické zmeny po roku 1989 – nekonečné a zdĺhavé transformácie a nedokončené reformy a dopady tohto vývoja, globálne radikálne zmeny napr. otvorenie hraníc, zle pochopená demokracia ap. napr. nezamestnanosť, sociálne odlúčenia alebo vylúčenie, nevhodné bývanie, rodinné problémy, strata identity náboženských a morálnych hodnôt alebo negatívny vplyv mediálneho násilia. Je to zákonité a prechodné obdobie chaosu. Prudké sociálne zmeny zapríčiňujú u mnohých ľudí oslabenie sociálnej kontroly, najmä v marginalizovaných skupinách, kedy dochádza k zmenám hodnotovej orientácii, k poruchám v konaní, zvýšenému prejavu agresivity vyúsťujúcej do rôznych foriem agresie. Pribudli aj niektoré nové formy kriminality ako sú napr. organizovaná kriminalita, kriminalita bielych golierov, racketing, tunelling ap.

K zabezpečeniu riešenia týchto problémov, hlavne na nižších úrovniach spoločenského prostredia ako je napr. obvod, mesto, obec, štvrť, ulica, škola ap., boli potrebné minimálne tri piliere obsahovo zamerané na:

 1. Vypracovanie „Koncepcie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ na podmienky mesta, obce, školy ap. ako samostatný dokument a ustanovenie špecialistov, garantov koncepcie a systemizované miesto koordinátora v danej inštitúcii napr. v obvode alebo okrese je to Obvodná (okresná) komisia pre prevenciu kriminality, v meste je to koordinátor prevencie a komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, v školách okrem výchovných poradcov a koordinátorov prevencie drogových závislostí aj ostatní odborní školskí zamestnanci napr. školský psychológ, školský špeciálny alebo liečebný pedagóg, školský sociálny pedagóg – ustanovení zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a č. 317/2009 Z. z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
 2. Vypracovanie projektu alebo programu, ktorý by mal byť kompatibilný a súčinný s projektmi a programami na nižších úrovniach, v iných inštitúciách.
 3. Medializácia zámerov mesta v tejto oblasti, presadzovanie a podpora novej paradigmy spôsobom zapájania známych osobností z radov politikov, poslancov, funkcionárov z kultúry, športu, umenia, podnikateľskej sféry, cirkvi, občianskych združení ap. – aplikácia princípu vytvárania partnerstiev.

Bezpečnosť mesta ako verejné dobro má za cieľ – lepšie chrániť ľudí a majetok pred delikvenciou a násilím a zvyšovať pocit verejnej bezpečnosti občanov mesta. Tento cieľ je možné postupne napĺňať aj v rámci dôslednej realizácie Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej   činnosti,   realizáciou   multiinštitucionálnej   koordinácie   a mobilizáciou odborníkov a širšej verejnosti v tejto problematike. Dôležitým atribútom je, aby kompetentní definovali prioritné problémy a ich príčiny, aby bola politická i všeobecná vôľa riešiť situáciu v uvedenej oblasti – prevencia kriminality a hlavne, aby vznikla koalícia partnerov a zhoda v zastupiteľstve pre systémové riešenie.

Prečo je teda potrebná prolongácia koncepcia prevencie – dokument na lokálnej úrovni? Preto, lebo v dokumente je obsiahnutý rámec činností prevencie, intervencie a čiastočne i represie, ktoré pri dôslednej realizácii zabezpečia, že naša oblasť bude bezpečnejšia. A to bezpochybne všetci chceme.

 

 1. Vyhodnotenie úloh 2013 – 2017

 

Koncepcia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017 ktorá bola prerokovaná a schválená poslancami mestského zastupiteľstva ako materiál číslo B 5/1/2013 v uznesení č.1/2013 – VIII a v hlasovaní č. 15 vo februári 2013 a zverejnená na web stránke mesta a stránke MsP bola v uvedených rokoch postupne realizovaná, priebežne vyhodnocovaná a v určitých prípadoch korigovaná a doplňovaná. Úlohy vyhodnocoval tzv. Participačný partnerský tím (PPT) – členmi sú štatutári kompetentných inštitúcií v meste, spoločne s Pracovným tímom (PT) – skupina odborníkov, ktorí monitorujú, vyhodnocujú a finančne zabezpečujú aktivity v oblasti prevencie v zmysle danej Koncepcie.

Postupné plnenie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých úloh bolo nasledovné:

 

V roku 2013 boli splnené tieto úlohy

‐     Pasportizácia problémových lokalít (lokality sa často menili podľa intenzity ich odhaľovania)

‐     Výjazdové aktivity v predajniach za účelom zisťovania predaja alkoholu mladistvým a následné riešenie zistenia porušenia zákona.

‐     Máj 2013 – aktivita „Zaplávajme spoločne čo najďalej“

‐     Drogový pes pre školy (ZŠ a SŠ)

‐     Kampaň členov NOM – Nezávislej organizácie mladých v SR – BBC (Beer buying campaing) – prevencia užívania alkoholu

‐     Deň polície OR PZ+MsP

‐     Dotazník pre občanov – Cítite sa v Šali bezpečne ?

‐     Stretnutie PPT

 

V roku 2014 boli splnené tieto úlohy

‐     Kontrola problémových miest, kontrola predaja alkoholu a lokalít, zábavných podnikov (Metro, Šport bar ap.)

‐     Zaplávajme spoločne čo najďalej – Máj 2014

‐     Účasť na stretnutí koordinátorov prevencie DZ (drogových závislostí) v školách

‐     Stretnutie PT (pracovného tímu).

 

 

V roku 2015 boli splnené tieto úlohy

‐     Stretnutie s občanmi

‐     Schránka dôvery umiestnená vo vchode MsÚ Šaľa

‐     Úspešní medzi nami – diskusný klub

‐     Zaplávajme spoločne čo najďalej – Máj 2015

‐     Masový beh – Tvoje zdravie a beh Nočnou Šaľou

‐     Predloženie správy o priebehu plnenia úloh ZŠ v meste vyplývajúcich zo školských koncepcií rizikového správania –spoločnému školskému úradu (SŠÚ) MsÚ

‐     Stretnutie občanov s políciou

 

V roku 2016 boli splnené tieto úlohy

‐    Stretnutie PPT – rekonštrukcia personálneho obsadenia (noví členovia)

‐    Zaplávajme spoločne čo najďalej – Máj 2016 (8. Ročník – založenie tradície)

‐ Pracovné stretnutie PPT v novom zložení – workshop (účasť prezidentky celosvetovej organizácie – téma: Alkohol a jeho dôsledky z nadmerného užívania)

‐    Zapojenie mesta do IMP – Islandský model prevencie – Youth in Europe (Mládež v Európe) dnes už pod názvom Planet Youth (Mládež planéty) ako celosvetový model zameraný na prevenciu drogových závislostí trochu inak – prevencia založená na dôkazoch. Prijatie modelu bolo schválené poslancami MsZ v bode č. H1/5/2016 ako dlhodobý program

‐    Štart projektu FF (Fake Free – naostro bez pretvárky) v ZŠ s MŠ J. Murgaša – dotácia s MŠVV a Š SR vo výške 1 250,‐ EUR – zameraný na prevenciu užívania alkoholu

 

V roku 2017 boli splnené tieto úlohy

‐ Eliminovali sa najproblematickejšie lokality v meste – zvýšenou kontrolou hliadok MsP

‐    Projekt „Oči mesta“ – rozšíril sa kamerový systém v meste

‐ Podpora mladých a stredných projektov v športovej, kultúrnej oblasti i v oblasti životného prostredia

‐     Uskutočnené   aktivity   v oblasti   NTN   (Nulová   tolerancia   násilia)   v spolupráci s koordinačnými   skupinami    –    Násilie    páchané    na    deťoch    v spolupráci s koordináciou ÚPSVaR v Nových Zámkoch

‐    Deň polície v priestoroch ZŠ Ľ. Štúra

‐ Stretnutie s predsedami SVB a NP (Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

‐   Plnenie programu „Akčné informácie“ zameraného na optimálny prienik informácií o úlohách vyplývajúcich   z Koncepcie   a ich   plnení   v masmédiách   –   články v regionálnych novinách, vystúpenie kompetentných v TV Krea

‐    Implementácia dlhodobého permanentného komunitného projektu zameraného na prevenciu nežiadúcich javov v komunite ‐ IMP (Islandský model prevencie)

‐     Uskutočnenie niekoľkých stretnutí s gestormi IMP z Islandu a zo Švédska

‐     Zorganizovanie a uskutočnenie Konferencie a diskusie s názvom Ako sa máme ?

A čo s tým ? dňa 13. Septembra 2017 v MsÚ v Šali – úvod do projektu IMP

‐     Plnenie výstupov z konferencie

‐     Založenie Mládežníckeho parlamentu ako poradného orgánu primátora mesta

‐     Stretnutie PPT ‐ Marec 2017

‐     Zaplávajme spoločne čo najďalej ‐ Máj 2017

‐  Príprava a spracovanie podkladov pre prolongáciu Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 december 2017 – január 2018

‐    jednanie v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali dňa 29.1. 2018

 

Čo sa splniť nepodarilo – zhodnotenie príčin a presun úloh do ďalšieho obdobia

 

‐ Program „Ako sme pokročili“ – pravidelné stretnutie s občanmi, miestnymi politikmi, občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, mládežníckymi skupinami, dôchodcami ‐ informácie a vzájomná výmena názorov na bezpečnostnú situáciu v meste

‐    Konštituovanie občianskych hliadok

‐ Program „Úspešní medzi nami“ – aktivácia významných osobnosti v meste z oblasti politického života, spoločenskej a podnikateľskej sféry t.j. zapojenie do osobných brífingových stretnutí s mladými ľuďmi a občanmi mesta

‐ Projekt „AI – Akčné informácie“ – zabezpečovanie prieniku informácií k čo najväčšiemu počtu občanov mesta o úspechoch riešenia problematiky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste – masmédia lokálne i regionálne

‐ Pokračovať v personálnom doplňovaní MsP a posilňovanie preventívnej zložky formou jej kontrolnej mobility

 

 1. Bezpečnostná situácia v Šali ‐ štatistika za rok 2017

 

Šaľa je 30 najväčšie mesto v SR. V jeho blízkosti sú mestá Nitra, Nové Zámky, Galanta a Sereď – zvýšenie hrozby prieniku problémov súvisiacich s kriminalitou. Menšia ovplyvniteľnosť z okolitých miest – Komárno, Levice, Topoľčany, Dunajská Streda, Senec, Zlaté Moravce, Kollárovo, Štúrovo, Šurany. Pre mesto Šaľa nie sú charakteristické závažné narušenia verejného poriadku demonštráciou, alebo vystúpeniami extrémistických skupín. Typické sú páchanie drobného výtržníctva, vandalizmu, poškodzovanie mestského mobiliáru, vykrádania pivničných priestorov, porušovanie VZN mesta. V štruktúre kriminálnej scény dominujú : majetková kriminalita, násilná kriminalita, hospodárska kriminalita a ostatná kriminalita. Verejnosť citlivo vníma najmä bežné krádeže, vlámania do bytov a krádeže motorových vozidiel. Vnímaná je aj násilná kriminalita ohrozujúca životy a zdravie ľudí. Vďaka

rozvoju komunikačných technológií (internet, mobil, i‐Pod ap.), sa rozmáhajú trestné činy mravnostné. Pribúda aj bytových vlámaní, vlámaní do garáží a podnikov, narušovanie susedského spolunažívania hlukom, znečisťovanie odpadom, viditeľné známky úpadku prostredia sídlisk aj keď prínosom sú masívne revitalizácie bytových domov a celková ich estetika, objavujú sa aj znaky vandalizmu a nie len na novoupravených bytových domoch, ďalej domáce násilie, delikvencia mládeže, kriminalita viazaná na autá, drogy, alkohol a činy bezdôvodného násilia. Zo štatistík MsP v Šali vyplýva, že v priebehu roka boli zistené a riešené tieto prečiny a trestné činy :

 

Tabuľka 1 – hlavné ukazovatele v cca

 

 

Položka

J.

F.

M.

A.

Máj

Jún

Júl

Aug.

S.

O.

N.

D.

S

Vp.

23

31

32

39

67

51

51

67

34

47

33

50

525

Ob.s.

6

3

6

5

6

10

4

4

8

7

7

7

73

Pm.

10

3

13

4

5

7

6

4

6

8

3

69

Cp.

109

153

243

184

204

92

110

205

191

201

201

64

1957

Dp.

17

21

15

16

5

7

13

6

5

15

13

14

147

Dn.

3

3

2

2

1

2

1

14

Tč.

4

12

6

4

2

3

4

6

2

3

46

Alk.

3

3

3

13

5

1

28

Iné

96

70

4

82

80

84

80

99

82

74

64

88

903

S

265

281

319

342

376

258

269

403

337

359

326

227

3762

EUR

720

756

640

351

695

610

320

1813

1190

850

1125

795

9865

 

Skratky:

Vp.    = Verejný poriadok

Ob.s. = Občianske spolunažívanie Pm. = Proti majetku

Cp.    = Cestná premávka Dp.     = Držanie psov

Dn.    = Dopravné nehody Tč.          = Trestná činnosť Alk. =         Alkohol

S       =    Sumár

Vzrastá aj počet bezdomovcov a taktiež nárast prípadov látkových a nelátkových závislostí.

Problematika bezdomovcov je riešená cez Krízové centrum, nocľaháreň a útulok. Ich výskyt v prípade znížených hygienických návykov alebo ich správanie pod vplyvom alkoholu je skôr pre verejnosť nepríjemný ako nebezpečný. Mesto má aj svoj podiel na kriminálnych skutkoch v rámci obvodu Šaľa evidovaných OR PZ v Šali.

kpt. Mgr. Peter Krokavec náčelník MsP v Šali

 

 

Vývoj trestnej činnosti v služobnom obvode OR PZ Šaľa, do ktorého patria OO PZ Šaľa, OO PZ Močenok a OO PZ Vlčany bol za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 (ďalej len „hodnotené obdobie“) v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vcelku čo do počtu    ako aj z hľadiska objasnenosti oznámených treshttps://youtu.be/zgNkz41cC0ktných činov priaznivejší, čím sa dosiahli historicky najlepšie výsledky za existenciu OR PZ v Šali.

 

Bol zaznamenaný nápad 515 trestných činov, z ktorých bolo 358 objasnených čo činí 69,51 % objasnenosť. Počet trestných činov sa mierne zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 o 4 skutky, avšak sa zvýšil aj počet objasnených trestných činov o 12 skutkov , čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast celkovej  objasnenosti o 1,80 %.

 

 

Tabuľkové vyjadrenie celkového nápadu trestnej činnosti.

 

 

 

hodnotené obdobie roku 2017

hodnotené obdobie roku 2016

rozdiel

 

OO PZ

Šaľa

OO PZ

Močenok

OO PZ

Vlčany

spolu

OO PZ

Šaľa

OO PZ

Močenok

OO PZ

Vlčany

spolu

OO PZ

Šaľa

OO PZ

Močenok

OO PZ

Vlčany

spolu

Zistené

311

99

105

515

315

100

96

511

-4

-1

9

4

Objas.

204

82

72

358

206

71

69

346

-2

11

3

12

% objas.

65,59

82,83

68,57

69,51

65,40

71,00

71,88

67,71

0,19

11,83

-0,86

1,80

 

 

ROZDELENIE podľa jednotlivých druhov trestnej činnosti:

 

NÁSILNÁ KRIMINALITA

 

Jedná sa o trestné činy, ktorými sú ohrozované životy a zdravie ľudí, preto je na ich predchádzanie a objasňovanie kladený najväčší dôraz a aj práca kriminálnej polície je zameraná prevažne na odhaľovanie páchateľov týchto trestných činov s vysokým stupňom nebezpečenstva pre spoločnosť:

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bol vývoj uvedenej trestnej činnosti nasledovný:

 

 

 

hodnotené obdobie roku 2017

hodnotené obdobie roku 2016

rozdiel

Násilné trestné činy

79

68

11

z toho

vraždy

0

2

2

lúpeže

11

5

6

Ako je z vyššie uvedenej tabuľky zrejmé oproti roku 2016 nebol zaznamenaný zločin vraždy, čo oproti roku 2016 predstavuje pokles 200% , avšak na strane druhej oproti roku 2016 bol zaznamenaný nápad zločinov lúpeží o 6 prípadov viac, teda v počte 6 skutkov, z ktorého množstva bol nápad zaznamenaný 9 krát v sl. obvode Šaľa a 2 krát v sl. obvode Močenok , kde v 7 prípadoch bolo vznesené obvinenie konkrétnemu páchateľovi  čo znamená 64,54% objasnenosť.

 

 

MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Jedná sa o trestné činy, ktoré smerujú proti majetku súkromných ako aj právnických osôb a sú to prevažne krádeže vlámaním a krádeže motorových vozidiel.

 

 

Krádeže vlámaním

V uvedenej oblasti nemožno vyjadriť spokojnosť s objasňovaním a teda s odhalením páchateľov. Bolo zaznamenaných 39 skutkov, pričom len v 12 prípadoch bolo vznesené obvinenie konkrétnemu páchateľovi. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 7 prípadov, nakoľko v minulom roku došlo k takýmto prípadom v počte 32, kedy bolo objasnených 13 prípadov. Vo väčšine prípadov sa však jednalo o vlámania do pivníc panelákových resp. rodinných domov, pričom spôsobená škoda bola zväčša do 1 660,‐ €. Ani v jednom prípade nebola spôsobená škoda väčšieho rozsahu.

 

Tabuľkové vyjadrenie krádeží vlámaním

 

 

hodnotené obdobie roka 2017

hodnotené obdobie roka 2016

rozdiel

počet zistených skutkov

39

32

7

počet objasnených skutkov

12

13

-1

objasnenosť v %

30,77

40,63

-9,86

 

K páchaniu tohto druhu trestnej činnosti dochádza najčastejšie v dennej dobe, kedy páchatelia využívajú opustenie rodinného domu a bytu ich majiteľmi. Páchatelia pracujú premyslene, k spáchaniu trestných činov sa dokonale pripravujú, na mieste činu zanechajú minimum stôp. Tým, že nie sú včas odhalení, rastie veľa krát ich sebavedomie, a v ďalšom období páchajú kvalifikovanejšiu trestnú činnosť. Obete si páchatelia tipujú, pričom majú zistené, v akom čase býva rodinný dom alebo byt opustený. Objasňovanie je sťažené aj s tou skutočnosťou, že málokedy je známy popis páchateľa, na ktorý by sa mohlo pri objasňovaní zamerať.

 

Na obzvlášť sledovaných úsekoch krádeží vlámaní a to do trezorov, objektov peňažných ústavov, objektov s predmetmi kultúrneho dedičstva, objektov z ktorých bola odcudzená vec, ktorou môže byť spáchaný iný závažný následok (zbraň, výbušnina a pod.), resp. KV, ktoré boli vykonané kvalifikovaným spôsobom, nebol v sledovanom období zaznamenaný nápad uvedenej trestnej činnosti.

Krádeže ostatné.

Nápad ostatných krádeží bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2016 menší o 2 prípady, pričom objasnených bolo 54 skutkov a tým objasnenosť sa výrazne zvýšila o 8,91 %.

 

Tabuľkové vyjadrenie krádeží ostatné

 

 

 

hodnotené obdobie roka 2017

hodnotené obdobie roka 2016

rozdiel

počet zistených skutkov

90

92

-2

počet objasnených skutkov

54

47

7

objasnenosť v %

60,00

51,09

8,91

Z ostatných krádeží sú sledované najmä krádeže motorových vozidiel, resp. neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, ktorých bolo v hodnotenom období v obvode OR PZ Šaľa evidovaných 8 prípadov, z ktorých boli 4 objasnené (v percentuálnom vyjadrení to predstavuje objasnenosť 50 %. V roku 2016 ich bolo k rovnakému obdobiu 14 a 4 objasnených (v percentuálnom vyjadrení 28,57 %), takže na tomto úseku došlo k výraznému zlepšeniu objasnenosti až o 21,43 %.

 

 

Tabuľkové vyjadrenie krádeží motorových vozidiel

 

 

 

hodnotené obdobie roka 2017

hodnotené obdobie roka 2016

rozdiel

počet zistených skutkov

8

14

-6

počet objasnených skutkov

4

4

0

objasnenosť v %

50,00

30,77

21,43

Z uvedeného počtu krádeží motorových vozidiel v hodnotenom období boli 3 evidované v služobnom obvode Šaľa, 4 v služobnom obvode OO PZ Močenok, v služobnom obvode OO PZ Vlčany sa takýto prípad vyskytol jeden krát. Z hľadiska typu odcudzeného motorového vozidla sa jednalo o značky Jednalo sa o značky 1 x Suzuki Swift, 5 x Škoda Octavia (vrátane combi v pomere cca 50:50) , 1 x Škoda Superb a 1 x VW Passat. Ako z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva na tomto úseku dominujú – ako predmet záujmu páchateľa – vozidlá spoločnosti VW Group. Vo väčšine prípadov tieto motorové vozidlá neboli zabezpečené elektronickými, akustickými, alebo mechanickými zábranami proti odcudzeniu čo páchatelia všeobecne využívajú k rýchlemu vniknutiu do vozidla a následne k ich premiestneniu na neznáme miesto. Je zrejmé, že uvedená trestná činnosť je organizovaná skupinami páchateľov, ktorí využívajú z hľadiska teritoriálneho zloženia „výhodnú “ polohu mesta Šaľa nakoľko možné únikové cesty vedú prakticky na všetky smery – Galanta, Sereď, Dunajská Streda, Nitra a Nové Zámky.

Analýzou jednotlivých prípadov bolo zistené, že k odcudzeniu dochádza zväčša v nočných hodinách a to v čase od 22.00 hod do 04.00 hod počas pracovných dní a aj víkendov. Z uvedeného počtu bolo 8 vozidiel odcudzených v Meste Šaľa a Šaľa-Veča a 3 vozidlá , v obciach okresu Šaľa – v služobnom obvode OO PZ Močenok – ktorý pre páchateľov pôsobiacich zo smeru Nitra z hľadiska únikových ciest je tiež veľmi „výhodný“. Odcudzenie dvojstopového motorového vozidla v služobnom obvode OO PZ Vlčany možno hodnotiť ako ojedinelý. Na ich odhaľovanie bol zriadený špecializovaný tím policajtov, ktorí zhromažďujú všetky poznatky k možným páchateľom, miestam skladovania odcudzených vozidiel, ako aj k ďalším záujmovým osobám a je teda predpoklad že informácie budú využité k odhaleniu páchateľov a taktiež k celkovému zníženiu nápadu krádeží motorových vozidiel.

 

 

 

EKONOMICKÁ KRIMINALITA

 

Nápad trestnej činnosti v oblasti ekonomickej trestnej činnosti bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2016 o 15 skutkov vyšší, objasnených bolo skutkov ale neprimerane viac ako v roku 2016 , čím objasnenosť bola zvýšená o 11,12 %.

 

 

 

Tabuľkové vyjadrenie ekonomickej trestnej činnosti

 

 

 

hodnotené obdobie roka 2017

hodnotené obdobie roka 2016

rozdiel

počet zistených skutkov

97

82

12

počet objasnených skutkov

51

34

17

objasnenosť v %

52,58

41,46

11,12

 

 

 

Čo sa týka štruktúry ekonomických trestných činov podstatnú časť tvoria trestné činy podvodu podľa § 221 Trestného zákona .

 

 

OPATRENIA na zníženie počtu trestných činov

 

Na zníženie   nárastu   kriminality   a   taktiež   za   účelom   získavania   poznatkov k pripravovanej alebo páchanej trestnej činnosti boli prijaté viaceré opatrenia ako zvýšenie hliadkovacej činnosti a to najmä v nočných hodinách a v miestach častého výskytu prípadov trestnej činnosti hlavne v meste Šaľa, kde je výskyt najvyšší. Z uvedeného dôvodu bolo prikročené k presmerovaniu činnosti hliadok OO PZ Močenok a OO PZ Vlčany do mesta Šaľa a taktiež v nepravidelných intervaloch sa vykonávajú kontroly vozidiel, parkovísk ako aj objektov v dennej ako aj v nočnej dobe. Ďalšie posilnenie hliadok je vykonávané v súčinnosti s OKP, ODI a mestskej polície Šaľa, pričom každý deň je posilnený výkon služby v Meste Šaľa podľa personálnych možností o 2 policajtoch. Týždenne sa vyhodnocuje bezpečnostná situácia a operatívne je riešená. Taktiež dochádza k posilneniu hliadok v dňoch, kedy sú usporiadané spoločenské, kultúrne a športové podujatia, nakoľko je väčšie riziko páchania rôznej trestnej činnosti.

Na zvýšenie objasnenia trestnej činnosti a zníženia počtu prevažne uličnej kriminality ako aj krádeže OMV a krádeží vlámaním do OMV v meste Šaľa svojou mierou napomáha aj zriadený kamerový systém v Meste Šaľa, ktorý už bol zriadený a je funkčný a neustále je potreba ho rozširovať aj na periférne časti mesta Šaľa. Uvedeným elektronickým zariadením je podstatne ľahšie sa dajú identifikovať relevantné kriminalisticko – pátracie relevantné informácie, ako sú pohyb záujmových osôb a vozidiel a pod.

V rámci prevencie páchania trestnej činnosti mládežou a na mládeži boli v hodnotenom období policajtmi OO PZ a operatívneho oddelenia OKP Šaľa bolo vykonaných viacero policajných akcií so služobným psom na odhalenie trestnej činnosti vo veci prečinu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie o obchodovanie s nimi podľa § 171 Trestného zákona ako aj 21 (za OO PZ Šaľa) prednášok na Základných školách v služobnom obvode OO PZ Šaľa, v služobnom obvode OO PZ Vlčany a v služobnom obvode OO PZ Močenok, zároveň. Prednášky boli zamerané na predchádzanie trestných činov prevažne krádeží páchaných v školských zariadeniach, rovnako aj trestných činov násilného charakteru ako napr. vydierania, týrania zverenej osoby, lúpeží a pod. Okrem iných im bola vysvetlená aj problematika drogovej závislosti. Žiaci boli oboznámení s činnosťou a štruktúrou polície. Boli poučení o ich správaní a postupe po spáchaní trestnej činnosti na ich osobách alebo osobách v ich blízkom okolí. Taktiež boli poučení o predchádzaní takejto trestnej činnosti. Po prednáške bola s deťmi beseda, kde i boli zodpovedané ich otázky. Boli im prezentované niektoré konkrétne trestné činy na vykonštruovaných príkladoch. Uvedené prednášky boli vykonávané aj z dôvodu, že v značnej miere sa na páchaní trestnej činnosti podieľajú už maloletí, resp. mladiství páchatelia. Pedagogický personál bol poučený o postupe pri zistení poznatkov resp. informácií o páchaní trestnej činnosti rôzneho charakteru v školských, ale aj v mimoškolských priestoroch.

 

K zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v policajnom okrese bolo v sledovanom období vykonaných 23  dopravno-bezpečnostných akcií.

V rámci represívne – bezpečnostných opatrení bývajú v nepravidelných intervaloch vykonávané akcie za pomoci veľkej skupiny policajtov všetkých súčastí OR PZ Šaľa ako aj pracovníkov ÚPSVaR Šaľa, na ktorých dochádza ku kontrole požívania alkoholických nápojov mladistvých, prechovávania a užívania omamných látok na diskotékach a v rôznych reštauračných zariadeniach.

Na záver možno dodať, že k objasňovaniu trestnej činnosti by nemalou mierou mohli prispieť aj občania, ktorí však z rôznych príčin nenahlásia na políciu okolnosti, ktoré by napomohli pri zisťovaní páchateľov, hoci si neuvedomujú, že oni sa rovnako môžu stať obeťou trestného činu a svedectvo iných môže nasmerovať prácu polície k vyšetreniu prípadu, nájdeniu odcudzených vecí, či usvedčeniu páchateľov.

 

 

 

pplk. Mgr. Roman Révay riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Šali

 

 1. SWOT analýza v oblasti prevencie kriminality v meste – zhrnutie

 

SWOT analýza ako nástroj strategického plánovania bola využitá na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb ktoré spočívajú v súčasnom systéme prevencie

kriminality v SR. SWOT analýza poukazuje na čiastkový pokrok v systémovom zabezpečení úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa v minulom období, ale aj odkrýva niektoré slabé stránky hlavne v práci s médiami.

 

Silné stránky

‐     relatívne nízky, priaznivý stav kriminality v rámci miest na Slovensku

‐ skúsenosti s prevenciou ‐ realizácia celoslovenského projektu Šaľa – mesto prevencie a permanentná aplikácia niektorých z jeho výstupov

‐    zriadenie resp. rozšírenie komisie životného prostredia a verejného poriadku o zložku bezpečnosti

‐ existencia Koncepcií prevencie rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí vo všetkých školách (ZŠ a SŠ) a realizácia ich obsahov cez projekty a programy

‐ práca občianskych združení zameraná na deti a mládež aj s medzinárodnou účasťou

‐ dobre fungujúci pult centrálnej ochrany a permanentne doplňujúca dozorná sieť monitorovacieho kamerového systému (68 kamier na monitorovanie situácie)

‐ vstup mesta, prvého na Slovensku, medzi 54 miest v Európe a iných kontinentoch, ktoré prijali medzinárodný komunitný model prevencie (IMP)

 

Slabé stránky

‐ dlhá otváracia doba viacerých zábavných zariadení čím sa mesto, hlavne vo víkendovom období, stáva spádovou oblasťou pre okolité, ale aj vzdialenejšie obce a mestá s častými problémami rušenia nočného pokoja a prejavmi vandalizmu s poškodzovaním majetku mesta

‐ politika zabezpečenia vzdelania, zamestnanosti, výchovy a následnej návratnosti prostriedkov do verejného systému. Fakt, že mesto šaľa zaznamenáva úbytok obyvateľstva, nie len v dôsledku vývoja prirodzeného prírastku/úbytku. Vo vzťahu príčina‐dôsledok to znamená znižovanie počtu detí v školách, nižšie príjmy do škôl z normatívov, spájanie, rušenie škôl, nedostatok priestoru na zabezpečenie optimálnej výchovy a vzdelania. To má tiež vplyv na zvyšovanie miery kriminality a ďalší odliv obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva mesta je prevažne tvorená nízkopríjmovými skupinami, bez tlaku na kvalitnejšie vzdelanie, služby, voľnočasové aktivity ap. K tomuto sa pridáva aj fenomén pracovnej sily zo zahraničia, ktorá tento proces len eskaluje. Preto je potrebné permanentne zatraktívniť vzdelanie, možnosť získať kvalitnú a dobre platenú prácu, kvalitné služby a tak podnietiť, aby v meste zostávali vzdelaní ľudia a aby sem prichádzali mladí ľudia, mladé rodiny.

 

Príležitosti

‐     intenzívnejšie využitie skúseností s prevenciou a nadviazanie na predchádzajúci úspešný projekt Šaľa – mesto prevencie z roku 2008

‐     zapojenie verejnosti do aktívnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh bezpečnosti mesta

‐     cielená imanentná i suportívna spolupráca subjektov prevencie kriminality na území mesta

‐     permanentné rozširovanie pultu centrálnej ochrany a kamerového systému hlavne v zmysle požiadaviek občanov a vytypovaných kritických lokalít v meste

‐     využitie ponúk na implementáciu rôznych modelov, programov a projektov zo zahraničia a ministerstiev SR a významných podnikov a firiem

 

Ohrozenia

‐ pokračujúci mierny nárast negatívnych javov v spoločenskom živote komunity spôsobený laxným prístupom k zdravému, optimálnemu životnému štýlu časti občanov mladšej generácie, ale aj niektorých dospelých

‐ potenciálny nárast majetkových trestných činov z dôvodu neustáleho prehlbovania sociálnych rozdielov

‐ väčšinou proklamatívna a nie reálna osobná participácia obyvateľstva na zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v meste

‐     pretrvávanie stavu nedoriešených nefunkčných budov a priestranstiev v meste

 

Silné a slabé stránky sú chápané ako analýza súčasnosti. Príležitosti a hrozby ako analýza ďalšieho možného vývoja v spoločnosti komunity v oblasti zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti. Cieľom bude, okrem už vyššie uvedených cieľov, maximalizovať prednosti a príležitosti a minimalizovať nedostatky a hrozby. Pokračovať tak v rozvíjaní a zdokonalení systému prevencie Kriminality v meste Šaľa v rokoch 2018 až 2022.

 

 1. Strategická časť – pokračovanie vízie

 

Šaľa má tendenciu stať sa mestom, v ktorom sa jeho obyvatelia a návštevníci cítia bezpečne a nepociťujú strach z kriminality a iných sociálno‐patologických javov a nestávajú sa jej obeťami ani páchateľmi.

 

Pre pokračovanie tejto idey je Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 dobrým, veľmi užitočným a praktickým materiálom. Zapojenie mesta do projektu Siločiary bezpečnosti a do programu Občania a polícia resp. Občania a polícia v praxi, nadviazanie na projekt mesta z roku 2008 Šaľa – mesto prevencie a IMP (Islandského modelu prevencie) a pokračovanie v zmysluplnej spolupráci s ostatnými inštitúciami v meste, v rámci partnerstva, bude naďalej garanciou priaznivej prognózy v napĺňaní predstáv o bezpečnom bývaní, bezpečnosti v uliciach, bezpečnosti v mestských štvrtiach a napokon celkovej bezpečnosti mesta a jeho priľahlých lokalít.

V rámci pokračovania v tejto vízii je potrebné orientačne uviesť aj predstavu, kto a akým spôsobom sa bude naďalej podieľať na plnení priorít v oblasti bezpečnosti mesta.

Mesto– zabezpečenie pokračovania koncepcie a jej realizácia v praxi cez svoje organizačné štruktúry – určenie koordinátora pre prevenciu. Prijatie strategického modelu prevencie (IMP), ktorý bude zastrešovať aktivity mesta a v meste smerované k dosiahnutiu určených cieľov v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v mesta Šaľa. Vyčlenenie finančných prostriedkov do tejto oblasti v každom kalendárnom roku vo výške zodpovedajúcej efektívnosti riešenia problematiky.

Mestská polícia– represívne a preventívne postupy, akcie a aktivity, kontrola rizikových okrskov, hliadky pešie, na bicykloch, hliadky verejného poriadku v spolupráci s dobrovoľníkmi (činnosti v zmysle zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii a v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 250/1994 Z. z. o priestupkoch a v znení neskorších predpisov). Postupy v rámci koncepcie.

Štátna polícia – Detto kompetencie podľa predpisov na svojej úrovni.

ÚPSVaR– oddelenie sociálno‐právnej ochrany detí a mládeže, kolízni zamestnanci a sociálni kurátori – kontroly a účasť na spolupráci s políciou, preventívne a represívne aktivity v zmysle zákonov NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a v znení neskorších predpisov, č. 305/2005

Z. z. o sociálno‐právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o znení a doplnení niektorých zákonov, č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov. Účasť v spoločných komisiách mesta pre riešenie danej problematiky.

Spoločný školský úrad a školy – aktualizovanie vlastných, školských koncepcií prevencie, postupné zabezpečovanie vlastných odborných školských zamestnancov. Zameranie na prevenciu už v predškolských zariadeniach a zintenzívnenie na 1. stupni ZŠ. Hľadať prostriedky podpory škôl v zamestnávaní odborných školských zamestnancov.

Iné inštitúcie – v rámci svojich možností.

Medializácia – vo všetkých dostupných informačných médiách v meste a blízkom regióne, prioritne informácie pozitívneho charakteru – úspešné akcie, aktivity, programy, projekty, modely, výsledky hodné medializácie

Zapojenie všetkých možných inštitúcií, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvňovať úroveň bezpečnosti mesta a prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste.

 

Pokračovanie vízie stratégie je zameraná na tieto 4 hlavné priority:

 

 1. Zvyšovanie bezpečnosti mesta.
 2. Znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
 3. Znižovanie až eliminovanie prejavov sociálnej patológie v rizikových skupinách.
 4. Propagácia a medializácia úspechov v oblasti znižovania a eliminácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov informačných médií.

 

  1. Programová – pragmatická časť

 

Na zabezpečenie toho, aby bolo naše mestské prostredie permanentne bezpečnejšie, bude potrebný komplexný proces, ktorý si vyžiada vklady celého radu organizácií pracujúcich v partnerstve. V rámci vyššie uvedených priorít je možné preventívne opatrenia jednotlivých subjektov v prevencii premietnuť do nasledovných opatrení a aktivít.

 

 

   1. Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie koncepcie prevencie

 

V oblasti sociálnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizovať opatrenia a aktivity smerom k verejnosti, vekovým a sociálnym skupinám formou optimálnej medializácie v masovo‐komunikačných prostriedkoch, primeraným vydávaním informačno‐propagačných materiálov, organizovaním besied a prednášok a poradenstvom. V školách a školských zariadeniach aktivity v rámci výchovno‐vzdelávacieho procesu, ale aj vo voľnom čase. Aktivity musia byť kryté finančným ohodnotením zámerov. Úlohy pre školy a školské zariadenia v meste, OZ – občianske združenia a dobrovoľnícky sektor ako aj pre ostatné štátne inštitúcie v meste.

V oblasti situačnej prevencie zamerať opatrenia a aktivity najmä na riešenie trás chodcov tak, aby neposkytovali príležitosť pre prepady a obťažovania. Poskytovať dozor v peších zónach a v otvorenom priestranstve pre verejnosť s využitím bezpečnostných kamier na monitorovanie ulíc a budov. Vhodnosť umiestnenia a riešenia parkovísk pre autá a údržba verejného priestranstva – identifikácia lokalít s výskytom vandalizmu, zhromažďovania bezdomovcov, sociálne odkázaných občanov, delikventov, miest zhromažďovania sa skupiniek mladých s agresívnymi prejavmi alebo s prejavmi hraničiacimi s porušovaním verejného poriadku v čase školského vyučovania alebo aj mimo vyučovania a podľa potreby tieto kriminogénne miesta uzatvárať alebo prísnejšie kontrolovať. Finančné krytie aktivít. Úloha prevažne pre silové zložky – polícia.

V oblasti viktimačnej prevencie opatrenia a aktivity zamerať na realizáciu projektov bezpečného správania sa rizikových skupín.

 

 1. K zabezpečeniu preventívnej   i represívnej činnosti vykonávať, v kooperácii mestskej a štátnej polícii a dobrovoľníkov, kontroly dodržiavania zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým a mladistvým v pohostinských, reštauračných a veľkých nákupných strediskách a v zábavných zariadeniach. Pravidelné kontroly zábavných   podnikov   v neskorších   večerných   hodinách.   Kontroly   zamerané   na odhaľovanie nedovolených kresieb na steny budov – grafity. Monitorovanie verejných priestranstiev MKS (mestským kamerovým systémom) s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úsekoch distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej kriminality, majetkovej kriminality a násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží a prepadnutí napr. peňažných ústavov a inštitúcií, predajní, podnikov, firiem a vandalizmu akéhokoľvek zamerania v úzkej súčinnosti s OR PZ (Okresná riaditeľstvo policajného zboru) v Šali.
 2. V rámci permanentnej informovanosti využívať lokálne masmédiá, organizovať mítingy verejnosti, stretnutia s politikmi, proklamovať systém vzorov, budovať občianske panely a partnerské skupiny. Zabezpečiť pravidelnú rubriku v regionálnych novinách pre publikovanie aktuálnych tém v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (násilie, vandalizmus, šikana, rasová diskriminácia, ochrana osobného majetku, nelátkové   závislosti,   zábavná   pyrotechnika   ap.).   Spracovať a priebežne vydávať rady ako sa má občan správať v prípade ak je

√ náhodným svedkom protiprávneho konania

√ ak je v nočných hodinách rušený nočný pokoj

√ ak niekoho fyzicky napadnú, vulgárne mu nadávajú alebo sa vyhrážajú ujmou na zdraví

√ permanentne sa zaujímať o názory miestnych ľudí prostredníctvom nenáročných prieskumov alebo brífingov

 1. Zapojenie verejnosti do riešenia problematiky prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti predovšetkým v zmysle založenom na dôvere verejnosti v políciu.   Účasť    členov    Komisie    životného    prostredia,    verejného    poriadku a bezpečnosti spoločne s príslušníkmi mestskej polície na stretnutiach v rámci mestských častí so zástupcami ostatných participujúcich organizácií za účelom precizovania preventívnych   plánov   a realizácií   zameraných   na   deti,   mládež a dôchodcov. Na príjem informácií od občanov vybudovať niekoľko „Schránok dôvery“ okrem už existujúcej, možnosti komunikácie v tomto smere na sociálnych sieťach. Zefektívniť dialóg kompetentných za bezpečnosť v meste s mladými ľuďmi a zapájať ich do rozhodovania vo veciach ktoré ich ťažia a brať ich ako partnerov. Zapojenie starších dobrovoľníkov do aktivít s deťmi (napr. odprevádzanie detí zo školy domov, organizovanie zmysluplných zábav mimo obytných blokov ap.). Kooperovať s bytovými orgánmi pri zabezpečovaní ochrany priestorov – zvýšenie bezpečnosti bývania, čistenia a udržiavania obytných štvrtí s cieľom zabrániť vandalizmu a strachu z kriminality a povzbudzovanie iniciatív miestnych združení obyvateľov.
 2. Na úrovni miestnej správy a jej orgánov potreba územného plánovania vrátane verejnej dopravy, osvetlenia ulíc. Zabezpečenie ochrany zariadení verejnej vybavenosti, škôl,   ihrísk   a štadiónov.   Opatrenia   proti   opusteným   objektom a zabezpečenie zabránenia grupovaniu sa členov menšín, sociálne zanedbaných a delikventov na jednotlivých miestach. Investovať do personálnej oblasti v MsP – viac uniformovaných peších hliadok, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najlepší preventívny i represívny spôsob prevencie miestnej kriminality a inej protispoločenskej činnosti s efektom – ich nárast zvyšuje možnosť zlepšenia komunikácie a kooperácie verejnosti s políciou.

 

 

  1. Opatrenia a aktivity v krátkodobom časovom horizonte

 

Priorita 1: Preventívne zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti v meste na základe tvorby a realizácie krátkodobých, ale hlavne strednodobých a dlhodobých preventívnych programov a projektov aj v inštitúciách, ktoré budú zapojené do participácie.

 

Cieľ: Mobilizácia ľudských zdrojov a posunutie multiinštitucionálnej spolupráce v tejto oblasti na kvalitatívne vyššiu úroveň.

 

Opatrenie: Iniciátor miestna samospráva nadväzujúca na projekt realizovaný v predchádzajúcom období „Šaľa – mesto prevencie“. Výzva na tvorbu a realizáciu programov a projektov v kompetencii jednotlivých inštitúcií spolupracujúcich v zmysle tejto Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“. Evidencia a kooperácia realizovaných alebo prebiehajúcich projektov a programov, ktoré spracovali napr. školy v rámci svojich Koncepcií prevencie rizikového správania žiakov v školskom prostredí alebo MsP v rámci svojej preventívnej činnosti napr. projekty a programy „Lumiper“. „Priatelia policajti!“,„Zákerná droga!“,„Každý je iný“,„Odpáľ to do vzduchu!“, „A pôjdeš v tom s nami!“,„Bingo za moje peniaze!“,„To musíš vedieť!“,„Na zdravie, ďakujem radšej nie!“,„Kto kradne je zlodej!“,„Správaj sa normálne“. Výtvarné projekty „Mestská polícia očami detí“ a „Drogy a drogová závislosť“ naďalej realizovať. Ďalej aktivity z oblasti kultúry a kultúrneho života, športu a pohybových aktivít v komunite.

 

Termín: Priebežne v rámci interného programovania preventívnej činnosti.

Investícia: Vlastné finančné prostriedky získané v rámci rozpočtu alebo požiadaním o grant resp. sponzorsky. Finančné náklady v priemere na 1 projekt alebo program, ktorý je dobre spracovaný, sa môžu pohybovať od 100 € do 300 až 2 000 €, v prípade dlhodobých projektov aj viac.

‐ Projekt „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ ( garant Komisia ŽPVP a B pri MsZ v Šali), pre MŠ, ZŠ, SŠ a verejnosť.

 

Termín: 1x ročne (máj 2018)

Investícia: Sponzorsky získané finančné a materiálne prostriedky v sume cca 300 €. Podanie žiadosti na Asociáciu športu SR v predstihu (marec 2018)

‐Program „Školy bez drog“ (garant Komisia ŽPVP a B pri MsZ, Spoločný školský úrad, MsP a OOPZ v Šali) – Vyhľadávanie drog za pomoci vycvičených psov.

 

Termín: Priebežne. Zostáva utajený.

Investícia: Čas v rámci výkonu služby alebo čas nezištne venovaný dobrovoľníkmi.

 

‐   V rámci akcie „NTN (nulová tolerancia násilia)“ – večerné resp. nočné kontroly barov a v tomto čase prevádzkovaných (otvorených), zábavných zariadení v meste MsP v súčinnosti s OR PZ v Šali a ďalšími kompetentnými príslušníkmi.

 

Termín: Priebežne. Zostáva v utajení.

Investícia: Plánovaný služobný výkon a stým spojené materiálne a finančné výdavky.

‐ Aktivita „Deň polície“ – prezentácia štátnej i mestskej polície občanom mesta.

Osvetovo zameraná akcia na zdôraznenie potreby vzájomnej spolupráce medzi políciou a občanmi v zmysle „polícia občanovi – občan polícii“.

 

Termín : 1 x ročne

Investícia : Výkon v rámci služby, výdavky spojené s prevádzkou prezentujúcich.

 

  1. Opatrenia a aktivity v strednodobom časovom horizonte

 

Priorita 1 : Aktivity zamerané na užšiu spoluprácu s inštitúciami a občanmi mesta.

 

‐ „Komunikácia s predsedami a správcami Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB a NP) v meste“.

Cieľ: Aktivizovať predsedov a správcov na ich participovanie na programe a úlohách vyplývajúcich z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti metódou iniciácie PPT (pracovný partnerský tím), na spoločné pracovné stretnutia a spoločné zabezpečovanie   poriadku,    ochrany    a bezpečnosti    bývania    všeobecne,    ale    najmä v problémových lokalitách (rajónoch) mesta.

Termín: Koniec roka 2018, začiatok roka 2019. Stretnutia podľa potreby.

Investícia: Čas a ochota predstaviteľov spoločenstiev k spolupráci.

 

‐Program „Ako sme pokročili“ – pravidelné stretnutia s občanmi , miestnymi politikmi, občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, mládežníckymi skupinami, dôchodcami ap.

Cieľ: Informovanie uvedených inštitútov o plnení programu koncepcie a osvetovo‐inštrukčná činnosť pre rôzne vekové kategórie o zabezpečovaní bezpečnosti v meste a postupné zapájanie občanov do spolupráce.

Termín: jeseň 2018/2019

Investícia: Čas z osobného voľna, drobné výdavky na propagáciu a uskutočnenie stretnutí. Jedno stretnutie cca 50,‐ €, celkove v roku 2 stretnutia cca 100,‐ €

 

Priorita 2 : Vytvorenie občianskych hliadok a ich permanentné skvalitňovanie a rozširovanie monitorovacieho kamerového systému v určených lokalitách mesta a prímestských častí.

 

‐ Projekt KOH ‐ „Konštituovanie občianskych hliadok“.

Cieľ: Zapojenie občanov – dobrovoľníkov do spolupráce s mestskou políciou. Výpomoc pri monitorovaní a spoločnom zabezpečovaní verejného poriadku v meste a hlavne v rizikových rajónoch v tom aj hliadky na prechodoch označených „pozor škola“ (4 prechody).

Termín: Rok2018 – prípravná fáza (výber, zaškolenie – teoretická a praktická príprava).

Rok 2019 ‐ konkrétna práca hliadky resp. hliadok v teréne (dvojčlenné + príslušník M

‐ polície alebo trojčlenné pripravené pôsobiť samostatne – ich hlavnou úlohou je oznamovacia povinnosť zistených negatívnych procesov v problematických rajónoch mesta.

Investícia: Finančné zabezpečenie celého procesu tvorby hliadok (materiálne vybavenie, investícia do teoretickej a praktickej prípravy cca 150,‐ €/osoba x cca 10 = 1 500,‐ € s postupnou distribúciou ďalších dobrovoľníkov podľa potreby.

‐ Ďalšie minimálne dve „Schránky dôvery“ (SD) ‐ ako komunikačný kanál medzi mestom a občanom.

Cieľ:    Nainštalovanie SD za účelom zefektívnenie komunikácie mesta a mestskej polície s občanmi.

Termín: V priebehu roka 2019

Investícia: Na každý obvod minimálne jedna schránka dôvery t..j. 2SD cca 50,‐ €/ks =∑ 100,‐ €

 

Priorita 3 : Iniciovanie aktivít zameraných na podporu zdravého spôsob životného štýlu.

 

 

‐    Projekt„ Masový beh – chôdza aktivita pre Tvoje zdravie“

Cieľ: Zapojenie čo najviac občanov mesta, bez rozdielu na vek, do pohybovej aktivity – beh a chôdza za účelom podpory vlastného zdravia a socializácie medzi občanmi mesta. Beh alebo chôdza v priestoroch mesta podľa vekových kategórií od malých detí po dôchodcov. Absolvovanie pohybovej aktivity podľa vlastných možností a kondičných schopností.

Termín : Jeseň ‐ rok 2019

Investícia : Finančné zabezpečenie celej akcie uskutočňovanej 1 x v roku vo výške cca 300,‐ € (vecné ceny, ďakovné listy, na pomôcky pre organizátorov). Občerstvenie a iné ponuky zabezpečia v Šali pôsobiace zariadenia.

Priorita 4 : Prezentácia významných verejných činiteľov a známych osobností mesta v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 

‐    Projekt „Úspešní medzi nami“

Cieľ : Aktivizácia významných osobností z oblasti politickej, spoločenskej a podnikateľskej sféry prostredníctvom osobných brífing stretnutí s mladými ľuďmi a občanmi mesta a aj prostredníctvom sociálnej siete.

Termín :    V priebehu roku 2019 – oslovenie osobností a uzavretie dohody o účasti a naplánovanie harmonogramu. V roku 2020 – realizácia stretnutí vo frekvencii 1 x štvrťročne. Investícia : Zabezpečenie verejných priestorov alebo miestnosti. Propagácia a samotné prevedenie cca 80,‐ € na stretnutie v roku 2019 x 4 v roku 2020 = 320‐ €. Voľný čas organizátorov a aktérov, dobrá vôľa a odvaha zapojiť sa.

 

Priorita 5 : Medializácia koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v masmediálnych prostriedkoch v regióne.

 

‐     Projekt „Akčné informácie“ (AI)

Cieľ : Zabezpečenie prieniku informácií k čo najviac občanom mesta o problematike kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste a o úspešných opatreniach a riešeniach agresívnych prejavov občanov ‐ masmédiá, lokálne a regionálne noviny, RTV a TV Centrál a mestské sociálne siete, webová stránka mesta.

Termín : V priebehu rokov 2018 až 2022

Investícia : Bez finančných nákladov. Kryté platbou prevádzky dotknutých – participujúcich subjektov.

 

8. Opatrenia a aktivity v dlhodobom časovom horizonte

 

Priorita 1 : Koncipovanie dlhodobého projektu tematicky zameraného na prevenciu takej protispoločenskej činnosti, ktorá regrutuje najviac problémov v spoločenskom

živote občanov mesta.

 

‐     Projekt    „Alternatívy“ – založený na princípoch prijatého Islandského modelu prevencie (IMP)

Cieľ:    Postupné znižovanie a eliminácia dôsledkov pôsobenia protispoločenských aktivít prostredníctvom prevencie, ktorá bude vyjadrená v projektoch.

Termín : Zadanie a príprava projektu , výber poskytovateľa finančného krytia ‐ rok 2018/19.

Predloženie projektu so žiadosťou o financie a v prípade úspešnosti začiatok realizácie ‐ rok 2018/19.

Investícia : Keďže sa bude jednať o dlhodobý projekt predložený ako grant, finančné krytie bude zabezpečované z rozpočtu mesta len čiastočne.

 

Priorita 2 : Postupné regulatívne dopĺňanie a vytváranie systemizovaných miest MsP Šaľa.

 

‐     Program SRP ‐ „Systém regulatívnej personalistiky v inštitúcii MsP“.

Cieľ : Zefektívnenie akcieschopnosti mestskej polície v zmysle vyrovnania jej represívnej a preventívnej činnosti. Posilnenie preventívnej zložky formou jej kontrolnej mobility.

Termín : Postupné personálne obsadzovanie v počte 1 až 2 zamestnancov, z toho do pozície preventívnych operácií 2 miesta.

V roku 2018 – obsadenie 1 systemizovaného miesta. V roku 2019 – obsadenie 1 systemizovaného miesta.

Investícia : a) Z rozpočtu mesta Šaľa – mzda príslušníka resp. príslušníkov prijatých do MsP.

b) Prostredníctvom grantu – podanie projektu obdobným spôsobom, ako sú prijatí sociálni terénni pracovníci, alebo ich asistenti, čo sú vlastne časovo limitované finančné prostriedky na určitú dobu. Môžu pomôcť pri enormnom výskyte vandalizmu a asociálnych prejavoch niektorých občanov. Jedná sa o dobrovoľníkov pomáhajúcich mestskej polícii. Poznámka : Systém SRP je založený na reagovaní personálneho pohybu v danej inštitúcii podľa aktuálnej potreby, kde hlavným hľadiskom je v tomto prípade vážnosť, rozsah a dopad kriminálnych a iných protispoločenských javov v meste.

 

 1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

 

Vo všeobecnom ponímaní sa kriminalita odporúča redukovať prostredníctvom dvoch stratégií : presadzovaním práva a sociálnou prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Za presadzovanie práva vo veľkej miere zodpovedá polícia. Prevencia kriminality však vyžaduje okrem vlády, oveľa širšiu účasť príslušníkov komunity. Kľúčom bude zaangažovať čo najširšiu verejnosť a príslušné inštitúcie v regióne. Zdôrazňuje sa, že prevencia kriminality nie je o jednom orgáne alebo organizácii konajúcej na vlastnú päsť. Je nevyhnutné, aby niekoľko skupín pracovalo spoločne v partnerstve. S takýmito partnerstvami koncepcia počíta. Bude ich potrebné vytvoriť alebo doformovať a potom udržať. V tomto procese bude potrebné zabezpečiť   dobré    vedenie    a koordináciu,    trvalú    zaangažovanosť    a kontakt s komunitou. Všetky organizácie, ktoré môžu ovplyvniť procesy v tejto oblasti, sa majú angažovať na projektoch a participovať na koncepcii, aby sa komunita stala bezpečnejšou. Partnerstvá sú kľúčom k tomu, aby takéto multiinštitucionálne postupy existovali. Existuje päť podstatných členov akéhokoľvek partnerstva a ak ktorýkoľvek z nich chýba, bude chýbať aj rozhodujúca časť informácií, zdrojov a činností v riešení kriminality a inej protispoločenskej činnosti v danom regióne. V našom meste budú do koncepcie prevencie zaktivizovaní títo partneri v tzv. dvojvrstvovej štruktúre, ktorá bude rozlišovať bežných a výkonných členov.

  1. Samotná miestna samospráva v úzkej spolupráci s regionálnou štátnou správou.
  2. Mestská polícia v úzkej spolupráci s OR policajného zboru.
  3. Rezorty – justícia, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo na miestnej a okresnej úrovni.
  4. Občianska spoločnosť – OZ, dobrovoľnícke združenia
  5. Podnikateľská sféra (a.s., s.r.o., strední i drobní podnikatelia) – štátna správa a samospráva.

V každom prípade koncepcia počíta v strategických preventívnych postupoch a aktivitách s participáciu aj mimovládnych organizácií, občianskych združení, škôl, ktoré majú už vlastné koncepcie prevencie rizikového správania žiakov v školskom prostredí a môžu takto zásadným spôsobom zohrať dôležitú úlohu v stratégii prevencie. Ďalej cirkvi, podnikateľská sféra, rôzne športové skupiny, združenia obyvateľov ap. Z tohto vyplynula úloha mesta resp. zastupiteľstva, jeho uznesením vytvoriť partnerský   pracovný   tím,   ako   formálnu   štruktúru,   ktorá   koordinuje a spolupracuje na aktivitách zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v regióne Šaľa. Okrem tohto tímu je potrebné upresniť kto je v mestskom úrade koordinátor prevencie, ktorý bude aj členom pracovného tímu, aby viedol agendu partnerstva. Túto službu môže zabezpečovať aj niektoré už existujúce oddelenie miestnej samosprávy. Významnú úlohu v tomto smere má Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali.

 

 

 1. Materiálno‐technické a finančné zabezpečenie koncepcie

 

Významným ukazovateľom predloženej pokračujúcej Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste Šaľa na obdobie rokov 2018 až 2022 je skutočnosť, že je opäť viac náročná na investíciu v oblasti ľudských zdrojov a ich nezištných a principiálnych postojov a prístupov než na reálne finančnú investíciu zabezpečenia tejto koncepcie. Je dôkazom, že dobrá stratégia prevencie je lacnejšia než represia alebo „pracné“ odstraňovanie následkov spôsobených s kriminalitou alebo inou protispoločenskou činnosťou. Preto prevažná časť plnenia úloh bude i naďalej zabezpečovaná s už existujúcim materiálno technickým vybavením participujúcich subjektov. Ďalším dôležitým prvkom bude čo v najkratšej dobe vytvoriť 3 – 4 člennú faundraisingovú skupinu, ktorá bude mať za úlohu získavať finančnú podporu koncepcie od rôznych sponzorov a donorov. Ďalšie potrebné finančné zdroje budú zabezpečované predkladaním dobre spracovaných preventívnych programov a projektov inštitúciám, ktoré takéto financie poskytujú. Samozrejme, že bude aj naďalej potrebná investícia z rozpočtových zdrojov samotného mesta podľa jeho finančných možností. Keďže predložená koncepcia má aj flexibilný obsahový charakter, práve táto oblasť finančného zabezpečenia bude v ďalších rokoch upresňovaná. Zároveň je možné garantovať minimálne finančné náklady a to aj už z vyššie uvedených dôvodov.

Prehľad finančného zabezpečenia zo strany mesta Šaľa. Investícia pre :

‐     Krátkodobý časový horizont (rok 2018) = 2 300,‐ EUR

‐     Strednodobý časový horizont (rok 2019 ‐ 2020) = 2 500,‐ EUR

‐     Dlhodobý časový horizont (do roku 2022) = 3 500,‐ EUR

 

 

Celkove za obdobie r. 2018 – 2022 =   cca 8 300,‐ EUR (+20 % v prípade podania žiadosti o poskytnutie dotácie na rôzne projekty vypočítané z požadovanej sumy) max. však

cca 10 000,‐ EUR. Viď rozpis zo str. 15 až 19.

Celú koncepciu je potrebné dostať do takej polohy, aby bola väčšina aktivít a úloh finančné krytá samotným mestom t.j. vyčlenenie samostatných počiatočných finančných prostriedkov pre koncepciu z plánovaného rozpočtu mesta, a to vzostupným spôsobom v každom nasledujúcom roku. Tu je potreba stratégia mesta v zvyšovaní príjmov do rozpočtu ani nie tak v zvyšovaní daní, ale vymožiteľnosti poplatkov za už existujúce daňové povinnosti, ale aj zavedením ďalších možností príjmov napr. za parkovanie ap.

Alternatívne prerozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta:

‐    Prerozdeliť na jednotlivé odbory a tie financujú kompetentné aktivity.

‐ Sústredenie vyčlenených financií pod garanciu jedného úseku zodpovedajúceho za finančné krytie aktivít v rámci Koncepcie prevencie.

 

 

 1. Evaluácia, monitorovanie, priebežné dopĺňanie a aktualizovanie obsahu koncepcie

 

Je potrebné pripomenúť, že prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti nie je exaktná veda. Nikdy nebudeme mať istotu, že sme si zvolili v našej koncepcii prevencie tie správne riešenia, ale netreba upadať do skepsy len preto, že si budeme nahovárať a myslieť si, že sa nemôžeme dopustiť chyby. Monitorovanie a priebežná evaluácia je nevyhnutná hneď v počiatočných fázach realizácie koncepcie tak, aby sme mohli zhodnocovať, či uvedené stratégie plnia svoj cieľ a hlavne zistiť akúkoľvek ekonomickú efektívnosť. Ďalej zhodnotiť či sa zmenila verejná mienka a tiež rozvíjať pochopenie úspešných a dobrých praktických postupov.   Každý program, projekt a každú aktivitu bude potrebné monitorovať a hodnotiť samostatne a v konečnom dôsledku využiť všetky tieto poučenia na zlepšenie stratégie v uvedenej koncepcii. Samozrejme, že rozlišujeme medzi monitorovaním a vyhodnocovaním (evaluáciou). Monitorovanie je kontinuálny proces zameraný na kontrolu činností v rámci projektu

– týmto získavame tzv. projektové výstupy. Vyhodnocovanie projektu, programu alebo celej koncepcie sa robí po ich skončení a je zamerané na to, ako sme naše zámery vykonali a s akým výsledkom (efektom). K našim zámerom napr. patrí vytvorenie bezpečnejšej komunity, zníženie strachu z kriminality v určitých štvrtiach mesta, zníženie majetkovej trestnej činnosti vo všeobecnosti, zníženie dopadu kriminality na ohrozené skupiny ap. K špecifickým zámerom patrí napr. zníženie vlámaní do odstavených momentálne nefunkčných objektov, zabezpečenie funkčnosti hliadok a pomocných občianskych hliadok, nabádanie obyvateľov, aby hlásili násilia páchané v komunite. Realizátorom monitorovania i vyhodnocovania v rámci interného postupu zabezpečuje partnerský pracovný tím a z neho vyčlenená kontrolná sekcia. Ďalším vnútorným kontrolným subjektom sú členovia Komisie

 

 

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ. Indikátormi na vyhodnocovanie účinnosti programov, projektov, aktivít a koncepcie ako takej sú :

 • miera kriminality v našom meste,
 • úroveň strachu alebo pocit bezpečnosti medzi obyvateľmi,
 • úroveň chápania bezpečnosti v meste širokou verejnosťou,
 • rozsah zaangažovanosti mládeže do miestnych aktivít alebo aktivít školy pre mesto,
 • množstvo a typ mediálneho spravodajstva,
 • počet obyvateľov zapojených do aktivít v rámci prevencie i celkovo aktivít rozvoja komunity v tejto oblasti,
 • rozsah interakcie obyvateľov – citu pre komunitu,
 • úroveň informovanosti o koncepcii prevencie kriminality a jej výstupov v rámci mesta
 • úroveň účasti na projektoch, programoch prevencie kriminality,
 • úroveň informovanosti o policajných službách v meste a spokojnosti s nimi,
 • stupeň čistoty a údržby životného prostredia v meste,
 • rozsah vandalizmu a „divokých“ grafitov
 • rozsah opatrení na zvýšenie odolnosti cieľového objektu napr. počet poplašných zariadení proti vlámaniu, kamerový systém na bytových domoch ap.
 • počet volaní o poskytnutie policajnej služby (mestská i štátna polícia),
 • okruh a rôznorodosť užívateľov rizikových štvrtí mesta – evidencia
 • využitie prieskumov verejnej mienky realizované počas spoločenských mítingov organizovaných rôznymi organizáciami
 • počet otázok, informácií, odkazov a doporučení od občanov mesta prostredníctvom „schránok dôvery“.

 

Uvedené indikátory efektivity nám poskytujú informácie o tom, ako dobre je koncepcia pripravená a priebežne realizovaná.

 

 1. Záver

 

Vychádzajme v ústrety potrebám ľudí a motivujme ich k ešte užšej spolupráci na veciach verejných. Oboznamujme občanov o postupoch a odzrkadľujme v koncepcii to, čo považujú občania za priority. V mestách, kde boli takéto koncepcie schválené, je potvrdením toho, že kriminalita a iné protispoločenské javy sú v centre záujmu ľudí, ktorí tam žijú. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti stanovuje základ týchto priorít, ktorým bude potrebné aj naďalej sa venovať. Sú to bezpochyby potreby komunity v rozvoji svojho mesta. Pretváranie komunity na bezpečnejšiu znamená kombináciu úsilia tých, čo presadzujú právo, s úsilím tých, ktorí bránia ľuďom dostať sa do rozporu so zákonom. Prevencia kriminality zahrňuje reagovanie na niekoľko prioritných problémov pri použití multiinštitucionálnych programov. Tieto programy sú zamerané na riešenie príčin konkrétnych problémov kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Takéto programy a projekty majú tiež presadzovať zákony a zabezpečovať, aby sa poriadok udržiaval v každodenných činnostiach komunity a znižoval sa tak strach občanov z kriminality a inej protispoločenskej činnosti niektorých jedincov v spoločnosti (voľne parafrázované z „Príručky komunitnej prevencie kriminality“ od autorov S. Liebermannová a kol., 2003).

 

V závere pripomíname, že predkladáme pokračovanie Koncepcie prevencie, čo zároveň zaväzuje permanentne zdôrazňovať dôležitosť prepojenia prevencie s represiou a ich vzájomnú vyváženosť.

Neoddeliteľnou súčasťou koncepcie je IMP – Islandský model prevencie, ktorý je rozpracovaný do jednotlivých výstupov z konferencie zo septembra 2017 a je už aj v niektorých bodoch realizovaný. Tento model v projekte „Alternatívy“, bude mať z hľadiska časového horizontu charakter dlhodobého t.j. permanentného preventívneho programu a bude mať, okrem iného, ambíciu zastrešovať všetky aktivity mesta hlavne v oblasti bezpečnosti, verejného poriadku, životného prostredia, školstva, kultúry, športu a voľného času mládeže.

Komentáre