Parkovanie na chodníku

MsP Šaľa
Parkovanie na chodníku

Mestská polícia v Šali  dáva do pozornosti najmä vodičom motorových vozidiel novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

Od 1. októbra nadobudne účinnosť právna úprava, ktorou zanikne možnosť parkovania na chodníku.
Aktuálny stav platný do konca septembra:
Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.
Nové znenie zákona platné od 1.10.2023: 
„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“  
 

Komentáre