Organizačný poriadok MsP

MsP Šaľa

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.      Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa (ďalej len „MsP“) je vnútorným organizačným predpisom MsP schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali (ďalej len „MsZ“) v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) a upravuje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a úlohy MsP, jej organizáciu, organizačnú štruktúru, vnútorné organizačné členenie MsP, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, predpoklady pre výkon funkcie príslušníka MsP a jeho preverovanie, ako aj vzťahy MsP k štátnym orgánom, organizáciám a orgánom samosprávy.

 

§ 2

Rozsah platnosti

1.      Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých príslušníkov MsP, ktorí sú zamestnancami mesta Šaľa, zamestnancov mesta Šaľa, ktorí vykonávajú iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie chodu MsP a pre zamestnancov mesta, ktorí sa pripravujú na policajnú profesiu, avšak ešte nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície.

 

§ 3

Postavenie MsP

1.      Postavenie MsP ustanovuje § 2 zákona o obecnej polícii.

2.      MsP a jej zamestnanci sa pri svojej činnosti riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

3.      MsP nie je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi. MsP nemá vlastnú právnu subjektivitu.

4.      Mestský úrad vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu, mzdovú  a účtovnú agendu.

 

§ 4

Pôsobnosť MsP

1.      Územná pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta Šaľa. Mesto sa člení na mestské časti: Šaľa, Veča, Hetméň. Súčasťou mesta je aj územie pod názvom Kilič.

2.      Vecná pôsobnosť je daná platnou právnou úpravou SR.

 

§ 5

Riadiace normy

1.      Riadiace normy sú samostatné riadiace akty, ktoré aktuálne upravujú vzniknuté situácie s vyhraneným okruhom problémov a určením termínu platnosti. Riadiacimi normami sú:

a)      interné nariadenie primátora – sú individuálne riadiace akty, ktoré aktuálne upravujú a riešia vzniknuté situácie a operatívne usmerňujú riadenie činnosti MsP a zamestnancov mesta,

b)      interné pokyny – sú vnútorné operatívne predpisy MsP vydávané náčelníkom MsP pre riadenie činnosti MsP a metodické usmernenia zabezpečenia výkonu odborných činností v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva, nariadení a rozhodnutí primátora,

c)      príkazné listy – primátora náčelníkovi MsP, prípadne inému zamestnancovi MsP.

 

§ 6

Zamestnanci MsP

1.      MsP tvoria zamestnanci mesta:

a)      v policajnej profesii (ďalej len „príslušníci MsP“),

b)      ktorí vykonávajú iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie chodu MsP (ďalej len „občiansky zamestnanec“),

c)      ktorí sa pripravujú na policajnú profesiu, avšak ešte nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP v zmysle zákona o obecnej polícii a nadväzujúcich právnych noriem (ďalej len „kadet“).

2.      Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.

3.      Príslušníkom MsP sa môže stať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

4.      Za bezúhonného sa na účely tohto organizačného poriadku nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený   na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri

mesiace.

5.      Za spoľahlivú sa nepovažuje osoba, ktorá:

a)      preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo požíva iné návykové látky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich, alebo

b)      podľa iných skutočností zistených v prijímacom konaní nedáva záruku riadneho výkonu zamestnania.

6.      Odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o ukončení úplného stredného vzdelania a potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a vykonaní skúšky pred odbornou komisiou podľa zákona o obecnej polícii a nadväzujúcich právnych noriem.

7.      Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky.

8.      Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychologických testov.

9.      Podmienky uvedené v odsekoch 3, 4, 5, 6, 7 a 8 musia príslušníci MsP spĺňať po celý čas trvania pracovného pomeru a ich bezúhonnosť, spoľahlivosť, telesná, duševná a odborná spoľahlivosť môžu byť kedykoľvek overené.

10.  Podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa odsekov 4 a 5 musia spĺňať aj ostatní zamestnanci MsP, ktorí nie sú príslušníkmi MsP.

11.  Príslušník MsP po preukázaní odbornej spôsobilosti, skladá sľub tohto znenia:

„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“

 

§ 7

Základné povinnosti

1.      Základné povinnosti príslušníkov MsP ustanovuje § 7 zákona o obecnej polícii.

 

§ 8

Oprávnenia MsP

1.      Všeobecné oprávnenia MsP ustanovuje § 8 zákona o obecnej polícii.

2.      Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti ustanovuje § 9 zákona o obecnej polícii.

3.      Oprávnenie požadovať vysvetlenie ustanovuje § 10 zákona o obecnej polícii.

4.      Oprávnenie otvoriť byt ustanovuje § 11 zákona o obecnej polícii.

5.      Oprávnenie odňať vec ustanovuje § 12 zákona o obecnej polícii.

6.      Oprávnenie použiť stanovené donucovacie prostriedky ustanovuje § 13 zákona o obecnej polícii.

7.      Nosenie a používanie zbrane ustanovuje § 19 zákona o obecnej polícii.

8.      Oprávnenie požadovať zákonom stanovené údaje z evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky a z registra obyvateľov Slovenskej republiky pri plnení úloh MsP na účel zistenia totožnosti ustanovuje § 24, odsek 2 zákona o obecnej polícii.

9.      Oprávnenie požadovať zákonom stanovené údaje z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh MsP na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla ustanovuje    § 24, odsek 3 zákona o obecnej polícii.

10.  Príslušníci MsP sú oprávnení požadovať od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb, zoznam hľadaných vecí a zoznam  motorových vozidiel.

11.  Príslušníci MsP pri používaní oprávnení sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o obecnej polícii v platnom znení.

  

§ 9

Vzťahy orgánov mesta k MsP

1.      Primátor mesta:

a)      je štatutárnym orgánom

b)      je priamym nadriadeným náčelníka MsP.

2.      Mestské zastupiteľstvo:

a)      zriaďuje, alebo ruší mestskú políciu ako svoj poriadkový útvar,

b)      vymenúva, prípadne odvoláva náčelníka MsP na návrh primátora mesta,

c)      schvaľuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

3.      Komisia MsP

a)      je poradným orgánom primátora mesta, ktorú zriaďuje primátor mesta,

b)      na základe pokynu primátora mesta prešetruje činnosť MsP.

 

  § 10

Spolupráca MsP s inými orgánmi a organizáciami

1.      MsP v zmysle ustanovení § 24 zákona o obecnej polícii spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru SR (ďalej len „PZ SR“), orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho

dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi.

 

DRUHÁ ČASŤ

Organizačné členenie a pracovné činnosti zamestnancov

 

§ 11

Organizačné členenie

1.      Činnosť MsP riadi náčelník MsP, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta. Náčelníka MsP navrhuje do funkcie primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Odvolanie náčelníka MsP navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Náčelníka v čase jeho

neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka MsP.

2.      MsP je poriadkový útvar mesta, ktorého organizačnú štruktúru tvoria: náčelník MsP, zástupca náčelníka, veliteľ oddelenia priestupkov a prevencie, velitelia zmien, príslušníci MsP, referent, informátori - spojovatelia, zamestnanci obsluhy kamerového systému a upratovačka.

Schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu č. 1.

3.      Priamo pod riadenie náčelníka MsP spadajú títo zamestnanci:

a)      zástupca náčelníka,

b)       referent.

4.      Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MsP spadajú títo zamestnanci:

a)      veliteľ oddelenia priestupkov a prevencie,

b)      velitelia zmien.

5.      Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia priestupkov a prevencie spadajú:

a)      príslušníci MsP zadelení na oddelenie priestupkov a prevencie.

6.      Priamo pod riadenie veliteľa zmeny spadajú:

a)      príslušníci MsP zaradení do zmeny,

b)      informátor,

c)      obsluha kamerového systému.

 

§ 12

Náčelník MsP

1.      Náčelník riadi činnosť MsP v zmysle zákona o obecnej polícii.

2.      Náčelník MsP priamo riadi:

a)      zástupcu náčelníka MsP,

b)      referenta.

3.      Náčelník MsP najmä:

a)      organizuje prácu príslušníkov MsP,

b)      podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP. O závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,

c)      spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,

d)     predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie MsP a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,

e)      zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP,

f)       podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP,

g)      plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, prípadne zástupcu primátora (počas neprítomnosti primátora mesta),

h)      v rámci svojej riadiacej činnosti pre plnenie úloh MsP vydáva príkazné listy a nariadenia,

i)        zodpovedá za vypracovanie rozpočtu a predkladá návrh príjmov i výdajov rozpočtovej kapitoly MsP na ďalší kalendárny rok a návrhy rozpočtových opatrení,

j)        zodpovedá za čerpanie výdajov MsP podľa schváleného plánu,

k)      je autoritou pre disciplinárne konanie,

l)      zbavuje mlčanlivosti úplne alebo čiastočne príslušníkov a zamestnancov MsP,

m)    vykonáva pravidelné porady veliteľov zmien so zameraním na zjednotenie postupov činností na plnenie úloh MsP,

n)      vydáva pokyny operátorom pre vyhotovenie záznamu z kamier a tieto záznamy poskytuje pre iné účely (napr. PZ SR a pod...),

o)      rozhoduje o tuzemských pracovných cestách a podáva návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsP,

p)      zostavuje pracovné náplne zamestnancov MsP,

q)      zabezpečuje koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta,

r)       má všetky povinnosti, právomoci a oprávnenia ako ostatní príslušníci MsP.

 

  

§ 13

Zástupca náčelníka MsP

1.      V zmysle ustanovení § 6, odseku 2 zákona o obecnej polícii zastupuje náčelníka v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu právomocí, okrem personálnych a ekonomických záležitostí.

2.      Zástupcu náčelníka MsP určuje náčelník MsP.

3.      Zástupca náčelníka priamo riadi:

a)      vedúceho oddelenia priestupkov a prevencie,

b)      veliteľov zmien.

4.      Zástupca náčelníka najmä:

a)      zodpovedá za koordináciu a činnosť útvarov MsP,

b)      zodpovedá za odbornú a metodickú prípravu príslušníkov MsP zaradených do výkonných útvarov MsP,

c)      zodpovedá za dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností súvisiacich s činnosťou MsP,

d)     vypracováva mesačné informačné správy o činnosti výkonných útvarov MsP, ktoré predkladá náčelníkovi MsP,

e)      riadi, kontroluje, organizuje činnosť zamestnancov MsP a zodpovedá za účelné hospodárenie s fondom pracovného času zamestnancov MsP,

f)       vypracováva mesačný rozpis služieb jednotlivých zmien a plán činnosti,

g)      denne prostredníctvom veliteľov zmien rozdeľuje úlohy a kontroluje ich plnenie,

h)      týždenne plánuje kontrolnú činnosť, v rámci ktorej vykonáva kontrolu priamo v teréne, prostredníctvom využitia GPS, alebo monitorovacím kamerovým systémom,

i)        vykonáva kontrolnú činnosť výkonu jednotlivých oddelení MsP s právomocou navrhovať sankcie pri zistení nedostatkov v činnostiach vyplývajúcich príslušníkom MsP zo zákona o obecnej polícii a pokynov nadriadených, vrátane veliteľov oddelení a ich zástupcov,

j)        predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP náčelníkovi a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,

k)      zabezpečuje materiálno - technické zabezpečenie, výzbroj a výstroj, vedie o tom záznam a zabezpečuje technické prostriedky pre výkon práce príslušníkov MsP,

l)        zabezpečuje správny a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút,

m)    štvrťročne analyzuje prácu podriadených zamestnancov, vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh,

n)      vedie evidenciu používania služobných motorových vozidiel MsP a čerpania PHM,

o)      vykonáva kontrolu zbraní a streliva a zodpovedá za dodržiavanie zákona na úseku zbraní a streliva v podmienkach MsP,

p)      sleduje a plánuje čerpanie dovoleniek príslušníkov MsP a občianskych pracovníkov,

q)      osobne zabezpečuje účasť príslušníkov MsP na akciách konaných v meste Šaľa s určením jednotlivých príslušníkov na konkrétnych akciách s právomocou určovať príslušníka MsP zodpovedného za príslušnú akciu,

r)       plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP,

s)       má všetky povinnosti, právomoci a oprávnenia ako ostatní príslušníci MsP.

5.      V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje veliteľ oddelenia priestupkov a prevencie.

 

§ 14

Veliteľ oddelenia priestupkov a prevencie

1.      Veliteľ oddelenia priestupkov a prevencie (ďalej len „veliteľ oddelenia“) riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia priestupkov a prevencie.

2.      Veliteľa oddelenia určuje náčelník MsP.

3.      Veliteľ oddelenia priamo riadi príslušníkov oddelenia priestupkov a prevencie.

4.      Veliteľ oddelenia v rámci svojich kompetencií najmä:

a)      zodpovedá za dodržiavanie Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

b)      zodpovedá za dodržiavanie Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

c)      spolupracuje s exekútorskými úradmi pri vymáhaní pohľadávok MsP,

d)     koordinuje a metodicky usmerňuje príslušníkov oddelenia priestupkov a prevencie,

e)      sleduje aktualizáciu právnych noriem vytváraných v rámci legislatívneho procesu a zodpovedá za uvedenie právnych noriem, ktoré sú kompetenčne v pôsobnosti MsP do praxe na všetkých úrovniach MsP, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje náčelníka MsP a zástupcu

náčelníka,

f)       zodpovedá za dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností súvisiacich s činnosťou oddelenia priestupkov a prevencie,

g)      vypracováva informačné správy o činnosti MsP za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sa predkladajú na rokovanie mestského zastupiteľstva a na príslušné ministerstvo,

h)      podieľa sa spolu s náčelníkom MsP na vzdelávaní a školení príslušníkov MsP,

i)        vypracováva programy preventívnej činnosti a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality v meste,

j)        v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia (prednášky) s deťmi a mládežou, najmä so zameraním na protidrogovú činnosť, trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži,

k)      zabezpečuje styk s verejnosťou a zapájanie verejnosti do spolupráce najmä, včasným informovaním verejnosti, varovaním pred negatívnymi javmi, nadviazaním spolupráce s občanmi osobným kontaktom, cestou masmédií a propagačným materiálom,

l)        zabezpečuje a pripravuje príspevky pre hromadné masovokomunikačné prostriedky,

m)    plní ďalšie úlohy podľa pokynov zástupcu náčelníka MsP,

n)      je zodpovedný za aktualizáciu web stránok.

5.      V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený príslušník MsP.

 

§ 15

Oddelenie priameho výkonu

1.      Oddelenie priameho výkonu je rozdelené na štyri jednotlivé zmeny, ktoré sa striedajú v nepretržitej prevádzke. Jednotlivé zmeny riadia velitelia zmien.

  

§ 16

Veliteľ zmeny

1.      Veliteľ zmeny organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá  za činnosť hliadok pri výkone služby, činnosť pracovníkov kamerového monitorovacieho systému a spojovateľky.

2.      Veliteľa zmeny určuje náčelník MsP.

3.      Veliteľ zmeny priamo riadi príslušníkov MsP a zamestnancov MsP, ktorí sú zadelení do výkonu služby v jeho pracovnej zmene.

4.      Veliteľ zmeny v rámci svojich kompetencií najmä:

a)      vykonáva funkciu riadenia stálej služby, riadi a koordinuje činnosť príslušníkov a zamestnancov MsP zadelených do jeho pracovnej zmeny,

b)      vykonáva inštruktáž pred nástupom do služby a počas služby preberá hlásenia o výsledkoch dosiahnutých v priebehu služby,

c)      zodpovedá za riadne odovzdanie a prevzatie služby a to tým, že vykonáva vizuálnu kontrolu spôsobilosti príslušníkov (prítomnosť alkoholu a iných omamných látok), v prípade pozitívneho zistenia okamžite informuje nadriadeného, určí jednotnú ústroj (súčasti rovnošaty, výstroje

a vybavenia) pre celú zmenu a výnimkou motohliadky (môže určiť zásahovú rovnošatu, výstroj), vyzbrojí príslušníkov (fyzicky prevezme a odovzdá zbrane podľa evidenčných čísiel), vedie evidenciu záznamovej knihy zbraní, vykonáva kontrolu ustrojenosti príslušníkov pripravených do

výkonu služby, určí vodiča, ktorý si prevezme vozidlo po technickej a materiálnej stránke,

d)     zodpovedá za účelné a efektívne využitie pracovného času príslušníkov a zamestnancov MsP zadelených do jeho pracovnej zmeny,

e)      zodpovedá za riadny výkon služby, disciplínu a poriadok v zmene,

f)       vykonáva kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny a pracovného poriadku a kontrolu splnenia zadelených úloh,

g)      vyhodnocuje plnenie povinností a zadelených úloh zamestnancov pridelených do jeho zmeny,

h)      predkladá náčelníkovi MsP návrhy na disciplinárne konanie príslušníkov MsP,

i)        zabezpečuje súčinnosť pri kontrolných akciách,

j)        zodpovedá za prešetrovanie a vybavovanie pridelených petícií, sťažností a podnetov v súlade so zákonom a internými normatívnymi dokumentmi mesta Šaľa,

k)      zodpovedá za včasné vyslanie hliadok do určených obvodov,

l)        mesačne analyzuje činnosť zmeny,

m)    vykonáva poučenie (inštruktáž) príslušníkov so zameraním na plnenie operatívnych úloh, pátranie po osobách, veciach,

n)      telefonicky nahlasuje na jednotlivé inštitúcie zistené závady, ktorých odstránenie nie je v kompetencii MsP, o čom vykoná záznam v určenej dokumentácii,

o)      registruje a v niektorých prípadoch aj rieši, alebo postupuje priestupky zistené hliadkami,

p)      raz týždenne (spravidla v piatok) sa zúčastňuje veliteľských porád, ktoré organizuje náčelník MsP, v prípade jeho neprítomnosti zástupca náčelníka,

q)      dbá o riadne zabezpečenie uložených zbraní a všetkých technických prostriedkov určených pre výkon služby,

r)       dáva návrhy na disciplinárne riešenie zamestnancov náčelníkovi MsP,

s)       prijíma a registruje sťažnosti od verejnosti,

t)       neodkladne hlási mimoriadne udalosti náčelníkovi MsP, prípadne zástupcovi náčelníka,

u)      má všetky práva a povinnosti ako ostatní príslušníci MsP,

v)      vykonáva ďalšie úlohy podľa  pokynov nadriadených.

5.      V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený príslušník MsP.

 

 § 17

Oddelenie priestupkov a prevencie

1.      Činnosť oddelenia priestupkov a prevencie riadi veliteľ oddelenia.

2.      Zloženie oddelenia priestupkov a prevencie je uvedené v organizačnej štruktúre MsP.

3.      Oddelenie priestupkov a prevencie zabezpečuje a vykonáva:

a)      prácu priestupkového oddelenia v zmysle zákona. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zodpovedá za úplnosť a vecnosť priestupkových spisov,

b)      objasňovanie priestupkov podľa zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch v rozsahu oprávnení MsP,

c)      spoluprácu s orgánmi štátnej správy, najmä PZ SR, Obvodným úradom v Šali a Mestom Šaľa vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov,

d)     štatistiku vo veciach priestupkov,

e)      spracovávanie agendy pre správne konanie vo veciach priestupkov, ktoré neboli vyriešené v blokovom konaní ako aj priestupkov, ktoré nie je MsP oprávnená riešiť avšak boli MsP zistené, prípadne boli MsP oznámené, pričom spisový materiál odstupuje na správne konanie

príslušným orgánom štátnej správy,

f)       doriešenie priestupkov v blokovom konaní na základe výzvy danej priestupcovi príslušníkmi MsP počas výkonu služby,

g)      prípravu podkladov pre exekučné konanie, ktoré odstupuje exekútorovi (v prípade, že nebola pokuta nevyplatená na mieste zaplatená v stanovenej lehote),

h)      vedenie evidencie priestupcov, ktorých spisy týkajúce sa neuhradenej pokuty na mieste boli odstúpené na exekučné konanie,

i)        administratívne riešenie dlhodobo stojacich nepojazdných motorových vozidiel (ďalej len „vraky“) a nelegálnych skládok odpadov,

j)        aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa oddelenia, náčelníka MsP aj zástupcu náčelníka MsP.

4.      V oblasti prevencie zabezpečuje a vykonáva:

a)      preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity MsP Šaľa

b)      komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s mestom Šaľa, PZ SR a Obvodným úradom v Šali,

c)      lektorskú činnosť v rámci celoštátneho prevenčného projektu „Správaj sa normálne“, preventívne prednášky, konzultácie z dopravnej výchovy, kriminality, rôznych druhov závislostí, správania sa v bežnom živote i v extrémnych situáciách,

d)     prednáškovú činnosť v materských školách s výberom vhodných tém akceptovateľných deťmi predškolského veku, na základných a stredných školách s výkladom problematiky podľa požiadaviek riaditeľov škôl (zväčša alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických

situáciách),

e)      odchyt opustených a zatúlaných zvierat, prioritne však zvierat ohrozujúcich život a zdravie občanov, ktoré umiestňujú do priestorov na to určených a do útulkov zvierat,

f)       kŕmenie a podľa možností MsP starostlivosť o odchytené zvieratá a ich základné nevyhnutné ošetrenie pred odovzdaním či už majiteľovi, alebo iným subjektom vrátane útulkov,

g)      prostredníctvom veterinárov utratenie odchyteného zvieraťa, ktoré nie je možné vzhľadom k zdravotnému stavu alebo iným závažným okolnostiam odovzdať resp. umiestniť v útulku,

h)      a plní aj ďalšie úlohy na základe pokynov veliteľa oddelenia, náčelníka MsP a zástupcu náčelníka MsP.

 

§ 18

Príslušník MsP

1.      Príslušník MsP plní základné úlohy vyplývajúce z § 3 zákona o obecnej polícii.

2.      Ďalej sleduje, preveruje, zisťuje, zabezpečuje a kontroluje:

a)      na úseku ochrany verejného poriadku najmä:

-          poškodzovanie a znečisťovanie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene a parkov,

-          poškodzovanie verejnoprospešných zariadení,

-          údržbu a čistenie, prípadne odpratávanie snehu v zimnom období, chodníkov, komunikácií a parkov,

-          poškodzovanie prvkov drobnej mestskej architektúry, informačných a reklamných tabúľ alebo dopravných značení,

-          poškodzovanie alebo neoprávnené vylepovanie plagátov, reklamy a rôznych oznámení,

-          dodržiavanie trhového poriadku a predajnej doby v obchodoch a reštauračných zariadeniach,

-          dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým osobám (v spolupráci s PZ SR) v reštauračných alebo iných zariadeniach a v obchodnej sieti,

-          zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov na predajných miestach,

-          poškodzovanie národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta,

-          povolenie na záber (užívanie) verejného priestranstva právnickým a fyzickým osobám, napríklad na skladovanie materiálov, rozkopávky a pod.,

-          poškodzovanie alebo neoprávnené odstránenie dopravnej značky na miestnych komunikáciách, označenia ulíc a domov,

-          udržiavanie verejného poriadku na verejných zhromaždeniach na území mesta a spolupracuje s orgánmi policajného zboru v tejto oblasti,

-          neoprávnené usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí a či sú dodržiavané podmienky stanovené v oznámení,

-          dodržiavanie protipožiarnych, hygienických a ďalších predpisov pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.

b)      na úseku ochrany životného prostredia najmä:

-          dodržiavanie poriadku, čistoty a podmienok predaja na určených trhových miestach,

-          vykonávanie ambulantného predaja len na miestach na to vyhradených,

-          čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami, obchodmi, na verejných priestranstvách a dbá, aby boli vykonané účinné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,

-          dodržiavanie právnych predpisov právnických alebo fyzických osôb na úseku nakladania s odpadmi na území mesta,

-          dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany drevín a ochrany ovzdušia,

-          dodržiavanie čistoty v okolí vodných tokov a zdrojov pitnej vody.

c)      na úseku dopravy najmä:

-          zisťuje, objasňuje a prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

-         z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

-         zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

3.      Pôsobí na úseku ochrany verejného poriadku za účelom predchádzania páchania priestupkov najmä tým, že:

-          vykonáva sústavný dozor, najmä pochôdzkovú činnosť (pešiu) a hliadkovú službu (motorizovane) na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a v ostatných verejne prístupných objektoch,

-          výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania,

-          predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy mesta na odstránenie príčin vedúcich k porušovaniu verejného poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany.

4.      Pri plnení úloh sa podieľa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí na území mesta.

5.      Vykonáva monitoring mesta formou peších obchôdzok alebo motorizovaných obchôdzok.

6.      Vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákazov v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov za účelom preukázania priestupku na úseku

ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

7.      Plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými právnymi predpismi.

8.      Zabezpečuje úlohy v oblasti SRP (stredisko registrácie poplachov) – v zmysle interného predpisu.

9.      Plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti zákona o obecnej polícii.

10.  Používa ďalšie technické prostriedky v súlade s platným zákonom o obecnej polícii.

11.  Plní aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

§ 19

Kadet

1.      Kadet je zamestnancom mesta, ktorý po prijatí do pracovného pomeru (za príslušníka MsP) nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad, t.j. odbornú spôsobilosť príslušníka MsP.

2.      Odo dňa prijatia do zamestnania do doby ukončenia odbornej prípravy úspešným vykonaním skúšky a vydaním osvedčenia odbornej spôsobilosti podlieha kadet organizačne pod vedenie náčelníka MsP, ktorý vykonáva hodnotenie a usmernenie jeho činnosti počas uvedenej doby.

3.      Počas tejto doby vykonáva hliadkovú činnosť v občianskom odeve s nasadenou reflexnou vestou s označením príslušnosti k MsP.

4.      V hliadkovej činnosti nemá oprávnenia príslušníka MsP, nie je vyzbrojený zbraňou a donucovacími prostriedkami, nemá k dispozícii pokutové bloky.

5.      Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

 

§ 20

Referent

1.      Za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi MsP.

2.      Hlavné úlohy:

a)      eviduje došlú a odoslanú poštu,

b)      eviduje, spravuje a archivuje všetky dokumenty a predpisy týkajúce sa MsP,

c)      zabezpečuje drobný hmotný investičný majetok, kancelárske potreby a rôzny spotrebný materiál v rámci potrieb MsP po dohode s náčelníkom alebo jeho zástupcom,

d)     koncom kalendárneho roka riadi priebeh inventarizácie majetku v správe MsP a po jej ukončení spracúva potrebnú dokumentáciu a odovzdáva príslušnému oddeleniu mesta,

e)      zabezpečuje práce v oblasti upratovania kancelárií a drobných údržbárskych prác v objektoch v správe MsP,

f)       zabezpečuje:

-          pokutové bloky na pokutu vyplatenú na mieste a bloky na pokutu nevyplatenú    na mieste z daňového úradu,

-          vedenie evidencie o obidvoch druhoch pokutových blokov,

-          výdaj obidvoch druhov blokov príslušníkom MsP a spracováva evidenciu ich výdaja,

-          zúčtovanie zinkasovaných pokút od príslušníkov MsP za pokuty zaplatené na mieste,

-          mesačne kontrolu na oddelení ekonomiky a podnikania MsÚ, či boli pokuty nevyplatené na mieste uhradené v stanovenej lehote,

g)      zabezpečuje údržbu a opravy technických zariadení v objektoch v správe MsP,

h)      vypracúva všetky písomnosti v rámci požiadaviek náčelníka MsP, alebo jeho zástupcu,

i)        eviduje majetok,

j)        eviduje a pripravuje na vyúčtovanie cestovné príkazy príslušníkov MsP,

k)      eviduje faktúry na platby MsP a zabezpečuje ich včasnú úhradu v spolupráci s príslušnými orgánmi mesta,

l)        v prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa MsP túto zdokumentuje a ďalej spolupracuje s poisťovacou inštitúciou,

m)    vedie pokladňu MsP,

n)      zhromažďuje výkazy mzdových nárokov po uplynutí kalendárneho mesiaca (dochádzku, podklady k mzdám, odmenám), kontroluje ich správne vyplnenie a po potvrdení náčelníkom tieto včas odovzdáva do mzdovej učtárne mesta (personálna agenda, pokladničné operácie

a pod.),

o)      zabezpečuje realizáciu výberu hotovosti z pokladne MsÚ a zodpovedá za jej zúčtovanie,

p)      zodpovedá za evidenciu materiálu a evidenciu v príručnom sklade MsP (ak je zriadený),

q)      zodpovedá za sledovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu MsP (správca),

r)       vyhotovuje korešpondenciu pri poskytovaní súčinnosti súdom, exekútorským úradom, PZ SR, orgánom štátnej a verejnej správy,

s)       zabezpečuje chod sekretariátu MsP podľa pokynov náčelníka MsP,

t)       plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP.

3.      V prípade neprítomnosti ho zastupuje poverený príslušník MsP z oddelenia priestupkov a evidencie.

 

§ 21

Spojovateľ – informátor

1.      Za svoju činnosť zodpovedá veliteľovi zmeny alebo príslušníkovi MsP povereného riadením zmeny.

2.      Hlavné úlohy:

a)      prijímanie ústnych alebo telefonických oznámení, o ktorých ihneď oboznámi veliteľa zmeny alebo iného príslušníka MsP povereného riadením zmeny,

b)      prepájanie prijatých telefonických hovorov v rámci MsP,

c)      obsluha strediska registrácie poplachov,

d)     vykonáva ďalšie práce podľa pokynov veliteľa zmeny, príslušníka MsP povereného riadením zmeny, zástupcu náčelníka MsP alebo náčelníka MsP.

 

§ 22

Kamerový monitorovací systém

1.      Na stálej službe MsP Šaľa je zriadený dispečing kamerového monitorovacieho systému (ďalej len „KMS“) za účelom monitorovania verejných priestorov prostredníctvom kamier. Monitory KMS sú umiestnené tak, aby nepovolané osoby nemali prístup k obrazovkám jednotlivých

monitorov.

2.      Prevádzka dispečingu KMS je zabezpečená pracovníkmi KMS, spravidla v rámci projektu chráneného pracoviska.

3.      Plnením pracovnej náplne pracovníkov KMS môžu byť poverení aj príslušníci MsP,  ktorí plnia úlohy podľa potrieb MsP Šaľa.

4.      Cieľom KMS je zabezpečiť občanom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to ako v denných, tak aj v nočných hodinách. Je prostriedkom účinného boja proti kriminalite. Zároveň slúži k zvýšeniu efektívnosti zásahov MsP.

5.      Pracovníci KMS plnia úlohy v nepretržitej prevádzke podľa schváleného rozpisu služieb na jednotlivé mesiace.

6.      Chod dispečingu KMS sa riadi ustanoveniami platného zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.      Zodpovednou osobou za dodržiavanie ochrany osobných údajov v súvislosti s prevádzkou systému KMS je zástupca náčelníka MsP.

 

§ 23

Zamestnanec KMS

1.      Zamestnanec KMS priebežne sleduje monitory bezpečnostných kamier a v prípade spozorovania podozrivej udalosti nasmeruje k nej kameru.

2.      V prípade podozrenia zo spáchania:

a)      trestného činu – oznámi udalosť veliteľovi zmeny alebo jeho zástupcovi, ktorý vyšle  na miesto činu hliadku MsP Šaľa a udalosť oznámi na PZ SR alebo prokurátorovi,

b)      priestupku – vyrozumie veliteľa zmeny alebo jeho zástupcu, ktorý podľa povahy priestupku rozhodne o ďalšom postupe,

c)      inej udalosti, ktorá vyžaduje zákrok – zásah (napr. požiar, dopravná nehoda, úraz, dopravná zápcha a pod.), vyrozumie veliteľa zmeny alebo jeho zástupcu, ktorý vyrozumie príslušný orgán štátnej správy alebo samosprávy, ktorý je kompetentný udalosť riešiť.

3.      Udalosti podľa odseku 1 tohto článku zaznamenáva do protokolu udalostí obvyklým spôsobom.

4.      Striedanie pri sledovaní monitorovacieho systému sa vykonáva na základe mesačného plánu služieb a denného rozpisu služieb.

5.      Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou monitorovacieho systému MsP Šaľa musia byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k neoprávnenej manipulácii, resp. k neoprávnenému vyhotoveniu záznamu z tohto systému. Za zabezpečenie týchto zariadení proti zneužívaniu zodpovedá

službukonajúci zamestnanec KMS.

6.      Zamestnanec KMS ďalej zodpovedá za:

a)      priebežné monitorovanie situácie pomocou KMS,

b)      to, že v priestoroch, kde sú umiestnené monitory KMS, ktoré sa považujú za režimové pracovisko sa nebudú zdržiavať nepovolané osoby okrem:

-          primátora mesta Šaľa, alebo ním poverených osôb,

-          náčelníka MsP,

-          zástupcu náčelníka MsP,

-          službukonajúceho zamestnanca MsP Šaľa,

-          zamestnancov zabezpečujúcich technickú stránku monitorovacieho systému, pokiaľ vykonávajú údržbu. Iné osoby majú do priestorov vstup povolený len na základe súhlasu náčelníka MsP, zástupcu náčelníka alebo náčelníkom poverenej osoby,

c)      hospodárenie s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chráni majetok      pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

7.      Zamestnanec KMS je pri výpadku signálu z kamery povinný o tejto skutočnosti oboznámiť veliteľa zmeny alebo príslušníka povereného jeho zastupovaním, ktorý vyšle na miesto umiestnenia kamery hliadku MsP, za účelom overenia, či sa jedná o technickú poruchu alebo

o úmyselné poškodenie kamery.

8.      Zamestnanec KMS okamžite informuje veliteľa zmeny alebo povereného príslušníka jeho zastupovaním o zistených poznatkoch

 

§ 24

Použitie monitorovacieho systému

1.      Bezpečnostné kamery počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov.

2.      Kamery majú naprogramovaný sled priestorov, ktoré monitorujú. Tento sled monitorovacích miest je v nepravidelných intervaloch menený obsluhou kamier.

3.      O monitorovaní verejného priestranstva musí byť verejnosť oboznámená. Priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný.

 

§ 25

Ochrana osobných údajov

1.      Poskytnúť záznam možno len na účely trestného konania, konania o priestupkoch     alebo správneho konania, ak osobitný zákon neustanovuje inak, len na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.

2.      Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ten, kto záznam vyhotovil ho zlikviduje najneskôr do 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

§ 26

Stredisko registrácie poplachov

1.      MsP spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov

(pulty centrálnej ochrany). MsP zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií prostredníctvom strediska registrácie poplachov.

2.      Účastníci siete strediska registrácie poplachov.

a)      Účastníkom siete strediska registrácie poplachov sa môže stať fyzická alebo právnická osoba na základe zmluvy o poskytovaní služby ochrany objektu uzatvorenej s mestom Šaľa.

b)      Pred uzatvorením zmluvy je nevyhnutné doložiť zo strany účastníka protokol o spôsobilosti poplachového systému na hlásenie narušenia vybudovaného účastníkom na zapojenie do siete registrácie poplachov, potvrdenie o hodnote chráneného majetku.

3.      Stredisko registrovania poplachov je majetkom FANIT s.r.o., so sídlom: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava.

4.      Vzťahy medzi mestom Šaľa a spoločnosťou FANIT s.r.o., sú upravené v zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní strediska registrácie poplachov podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

5.      Za servis a údržbu zariadenia strediska registrácie poplachov zodpovedá FANIT s.r.o.,   so sídlom: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava.

 

§ 27

Ostatná činnosť

1.      Ostatnou činnosťou sa rozumie činnosť spojená so zabezpečením školenia príslušníkov MsP a občianskych zamestnancov, porady MsP, porady vedenia MsP, rozdelenie úloh zmenám MsP, tvorba vnútorných smerníc, nariadení, dohôd a zmlúv a vedenie administratívnych pomôcok

(zápisníc, úradných záznamov a iných záznamov).

2.      Školenia príslušníkov a zamestnancov MsP eviduje referent MsP. O účasti na školeniach rozhoduje náčelník MsP.

3.      Porady MsP plánuje, organizuje a riadi náčelník MsP. Ich cieľom je analýza činnosti MsP a stanovenie úloh do ďalšieho obdobia.

 

§ 28

Záverečné ustanovenia

1.      Tento Organizačný poriadok MsP v Šali bol schválený mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. .../2013 dňa 14.02.2013

2.      Organizačný poriadok MsP v Šali nadobúda účinnosť dňa  15.02.2013

3.      Návrh Organizačného poriadku MsP v Šali prerokovala  Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Šali

4.      Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je:

-          príloha č. 1: Organizačná štruktúra MsP

-          príloha č. 2: Organizácia MsP s počtom úväzkov a číslom systematizovaného pracoviska

-          príloha č. 3: Záznam o oboznámení sa s interným predpisom

5.      Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto Organizačným poriadkom MsP v Šali najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a nových zamestnancov v deň ich nástupu do zamestnania.

6.      Originál Organizačného poriadku MsP v Šali sa nachádza k nahliadnutiu u referenta MsP. Ďalej je tento interný predpis zverejnený podľa ust. § 5, ods. 1, písm. a) a § 6, ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Šali dňa 14. februára 2013