O kamerovom systéme

MsP Šaľa

Kamerový systém v meste Šaľa bol zriadený v roku 2005, kedy sa mesto Šaľa, ako jedno z mála miest na Slovensku, rozhodlo nasmerovať svoje aktivity na poli zvyšovania bezpečnosti svojich občanov smerom k preventívnym opatreniam, z ktorých jedným bolo aj zavedenie kamerového systému na monitorovanie najmä frekventovaných verejných priestranstiev, ulíc a námestí. Jeho cieľom je zabezpečiť občanom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to ako v denných, tak aj v nočných hodinách. Začínali sme so siedmimi kamerami a postupným rozširovaním a modernizovaním sme sa aj vďaka dotáciám z Ministerstva vnútra SR dostali na súčasných 68 kamier a ich počet sa bude aj naďalej zvyšovať. Pri posudzovaní nových možných lokalít pri rozširovaní kamerového systému vychádzame jednak z štatistických ukazovateľov miery protispoločenskej činnosti, čo znamená že podľa množstva a druhu priestupkov v lokalitách, vyberáme tie, kde sa takáto činnosť deje najčastejšie. Samozrejme oslovujeme aj vedenie policajného zboru a prihliadame aj na ich požiadavky, ako aj na požiadavky obyvateľov, ktoré sú nám doručované. Spoločne potom vyberáme najvhodnejšie a najpotrebnejšie lokality na umiestnenie nových kamier. Kamery v rámci systému sú z väčšej miery statické. Tieto monitorujú presne vymedzenú oblasť verejného priestranstva. 12 kusov kamier je otočných, ktoré môže operátor obsluhy MKS nastaviť na ľubovoľné miesto z 360 stupňového rozsahu záberu kamery. Primárne však kamera funguje v prednastavenom automatickom režime. Tento režim je v podstate obsluhou navolený okruh, v rámci ktorého sa na rôzne časové intervaly kamera zastaví na záujmové body. Tento okruh kamera opakuje až pokým obsluha fyzicky nenastaví kameru iným požadovaným smerom.

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok – potencionálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je  monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

Chod dispečingu kamerového systému ako aj samotné nastavenie kamier sa riadi ustanoveniami platného zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za účelom zefektívnenia práce mestskej polície sme zriadili chránené pracovisko pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú obsluhu mestského kamerového systému. Títo absolvovali interné vzdelávanie v oblasti úloh, kompetencií a povinností mestskej polície, v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní identifikovať hroziacu alebo už prebiehajúcu protispoločenskú činnosť. Pracujú v nepretržitej prevádzke, čiže obsluha je zabezpečená nonstop. Obsluha priebežne sleduje monitory bezpečnostných kamier a v prípade spozorovania podozrivej udalosti nasmeruje kameru už na konkrétne záujmové miesto. Zároveň informuje operačného pracovníka stálej služby, ktorý po vyhodnotení situácie zvolí najvhodnejší postup riešenia.

Zriadením pracovných miest v rámci chránenej dielne sa umožní efektívnejšie personálne využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť nasadzovaní priamo do výkonu v uliciach mesta. Pri správnom a včasnom zhodnotení situácie a identifikácii signálneho správania potencionálnych páchateľov pôsobí MKS aj preventívne a tak znižuje mieru páchania protispoločenskej činnosti. MKS je i vhodným prostriedkom na identifikáciu  a zisťovanie totožnosti páchateľov, slúži ako dokumentačný materiál pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR), napríklad pri vyhodnotení krádeží, vlámaní, lúpežných prepadnutí alebo závažných dopravných nehôd. Vďaka kamerovému systému bolo zabránené značnému množstvu protispoločenskej činnosti a snáď ešte viac prípadov bolo objasnených za použitia spätného prístupu k vyhotoveným záznamom jednak príslušníkmi MsP ale aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru.

Komentáre